Dnia 21.03.2014r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbył się Dzień Mło­dego Euro­pej­czyka. W dro­dze loso­wa­nia każda klasa otrzy­mała do przy­go­to­wa­nia jedno pań­stwo nale­żące do Unii Euro­pej­skiej (kl. I – Pol­ska, kl. II – Cze­chy, kl. III– Dania, kl. IV — Hisz­pa­nia, kl. V – Wielka Bry­ta­nia, kl. VIa — Wło­chy, kl. VIb — Fran­cja, kl. VII– Niemcy, kl. VIII – Gre­cja). Zada­niem każ­dej klasy było przy­go­to­wa­nie pre­zen­ta­cji o danym kraju oraz ude­ko­ro­wa­nie sali. W trak­cie przy­go­to­wań do pre­zen­ta­cji wybra­nego pań­stwa ucznio­wie klas IVVIII posze­rzali swoją wie­dzę roz­wią­zu­jąc co tydzień testy wie­dzy o kra­jach Unii Euro­pej­skiej. W kon­kur­sie tym I miej­sce zajęła klasa VII, II miej­sce – klasa VIII, III miej­sce klasa VIb.
Ucznio­wie bar­dzo zaan­ga­żo­wali się w przy­go­to­wa­nia do Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka. W pięk­nie ude­ko­ro­wa­nych kla­sach pre­zen­to­wano tra­dy­cyjne stroje, kuch­nię, kul­turę i histo­rię pań­stwa. W tle sły­chać było muzykę danego pań­stwa; tań­czono tra­dy­cyjne tańce grec­kie i hisz­pań­skie. W kla­sach można było spró­bo­wać tra­dy­cyj­nych wypie­ków oraz sała­tek przy­go­to­wa­nych przez uczniów, wypić popo­łu­dniową her­batkę w angiel­skim stylu, odpo­cząć na hisz­pań­skiej plaży, obej­rzeć pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dialne. W mię­dzy­cza­sie odbył się kon­kurs wie­dzy o pań­stwach euro­pej­skich. Wyty­po­wani ucznio­wie z klas IV-VIII pisali test o kra­jach euro­pej­skich. Następ­nie każda klasa zapre­zen­to­wała swój pro­gram przed całą szkołą.
Komi­sja oce­nia­jąca klasy była zachwy­cona wszyst­kimi pre­zen­ta­cjami oraz wystro­jem klas. Na koniec Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka zostały roz­dane nagrody za wystrój sali (I miej­sce w kate­go­rii klas I-III uzy­skała klasa I, II – kl. III, III – kl. II; w kate­go­rii klas IV-VIII I miej­sce zajęła klasa IV, II — klasa V, III — klasa VIII), pre­zen­ta­cje klas na uro­czy­sto­ści ( I miej­sce – klasa VIII i V, II miej­sce – kl. II, III miej­sce – kl. VI b, wyroż­nie­nie otrzy­mały klasy V i IV) oraz nagrody za kon­kurs wie­dzy ( w kate­go­rii klas IV-V I miej­sce uzy­skał M. Mala­now­ski, II – J. Bie­gań­ski, w kate­go­rii klas VI Imiej­sce miej­sce zajęła M. Stra­chota, II miej­sce – J. Sikor­ska, w kate­go­rii klas VII-VIII I miej­sce uzy­skał J. Kowal­ski, II – Ł. Cołta).
Dzień Mło­dego Euro­pej­czyka był pełen wra­żeń, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczy­cieli, któ­rzy wsparli uczniów w przy­go­to­wa­niu pro­gramu. Był dla całej spo­łecz­no­ści PSChJK rado­snym prze­ży­ciem 10 rocz­nicy człon­kow­stwa Pol­ski w Unii Europejskiej.