Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył się 27.03.2018 roku. Wyda­rze­nie szkolne miało na celu przy­bli­żyć uczniom piękno naszego kraju zarówno jak poka­zać cie­kawe i warte uwagi miej­sca innych kra­jów Unii Euro­pej­skiej. Każda klasa według wcze­śniej prze­pro­wa­dzo­nego loso­wa­nia miała przed­sta­wić dany kraj. Klasa I bar­dzo gościn­nie i ser­decz­nie zapre­zen­to­wała naj­bliż­szą sercu Pol­skę, klasa II po sąsiedzku — Niemcy, sala klasy III prze­mie­niła się w górę Olimp, a jej ucznio­wie w grec­kich bogów i bogi­nie, IV zapro­siła nas wszyst­kich na pyszną her­batkę do Wil­kiej Bry­ta­nii, kiedy to V klasa zazie­le­niła się i zabły­sła zło­tem od irlandz­kich skrza­tów. Star­sze klasy też pode­szły do przy­go­to­wań z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem. Uczen­nice i ucznio­wie z klasy VI już w drzwiach czę­sto­wali przy­sma­kami z Włoch i witali się “Buon­giorno!”, dziew­częta z klasy VII zapre­zen­to­wały taniec fla­menco, prze­no­sząc wszyst­kich widzów na chwilę do gorą­cej Hisz­pa­nii. Nie można nie wspo­mnieć o urze­ka­ją­cym żół­tym wago­niku tram­wa­jo­wym, z któ­rego klasa VIII ser­wo­wała por­tu­gal­skie przy­smaki, a pod wieżą Eif­fla w sali klasy IX można było spo­tkać praw­dzi­wego arle­kina i nawet Napo­le­ona Bona­parte. Uwień­czył ten cały dzień wspa­niały występ uczniów w Auli im.Jerzego Kurczewskiego.