Zaję­cia fakul­ta­tywno — wyrównawcze

II seme­strze kon­ty­nu­owane były wszyst­kie zaję­cia dodat­kowe z seme­stru I, a więc: lek­cje języka angiel­skiego, nie­miec­kiego, fran­cu­skiego oraz mate­ma­tyki , che­mii, bio­lo­gii. Pro­wa­dzono też zaję­cia z uczniami szcze­gól­nie uzdol­nio­nymi z przed­mio­tów: j. pol­ski, emi­sja głosu, for­te­pian. W II seme­strze odby­wały się zaję­cia w ramach zespołu ryt­micz­nego oraz spor­towe: piłka nożna i zaję­cia na pły­walni. Kon­ty­nu­owano zaję­cia muzyczno – ruchowe dla dzieci „Muzyczne ABC-adło”.

Dzia­ła­nia arty­styczne szkoły i PChCh w II semestrze

Udział zespo­łów wokal­nych w festi­walu III War­szaw­ska Wio­sna Chó­ralna. Złoty Dyplom dla zespołu AKRYWIMA przy­go­to­wa­nego przez p. D. Woj­now­ską oraz Brą­zowy Dyplom dla zespołu przy­go­to­wa­nego przez p. S. Raczyń­ską (marzec 2015)
Udział Chóru Dziew­czę­cego w XXVI Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Chó­ral­nym w Wero­nie (Wło­chy). Złoty Dyplom oraz Nagroda Spe­cjalna za naj­lep­sze wyko­na­nie utworu obo­wiąz­ko­wego. Dyry­gentka została uho­no­ro­wana nagrodą dla Naj­lep­szego Dyry­genta kon­kursu, kwie­cień 2015
Udział Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego w XVI Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Muzyki Sakral­nej na Pod­be­ski­dziu, kwie­cień 2015
Sym­pho­ni­cal– Gen­tle­man z chó­rem i orkie­strą, kwie­cień 2015
Kon­cert Chóru Kame­ral­nego wraz z zespo­łem Pro Vobis w Brunsz­wiku, kwie­cień 2015
„Odgłosy wio­sny” – kon­cert uczniów w Sali Czer­wo­nej Pałacu Dzia­łyń­skich, maj 2015
„Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” ‚Teatr Wielki, maj 2015
E. Hum­per­dinck – „Jaś i Mał­go­sia” Teatr Wielki, Poznań, maj 2015
G. Bizet – „Car­men” , Teatr Wielki Poznań, maj, czer­wiec 2015
Nagra­nie par­tii reali­zo­wa­nej przez zespól wokalny w spek­ta­klu „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów”, maj 2015
Nagra­nie par­tii solo­wych w spek­ta­klu „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów”, czer­wiec 2015
Nagra­nie soli­stów PChCh na potrzeby płyty zespołu, czer­wiec 2015
C. Orff – „Car­mina Burana”, Aula UAM, czer­wiec 2015
Kon­cert „Poże­gna­nie Absol­wen­tów”, czer­wiec 2015
Kon­certy orga­ni­zo­wane na tere­nie szkoły (sek­cja instru­men­talna, p. Micha­łow­ska, P. Kotla­rek, p. Woj­now­ska, p. Zdański)

Inne dzia­ła­nia:

Orga­ni­za­cja Warsz­ta­tów dla dyry­gen­tów chó­rów „Chó­ralne Abe­ca­dło” o zasięgu ogól­no­pol­skim (V edy­cja), maj 2015
Współ­or­ga­ni­za­cja parady mło­dzieży z oka­zji Święta Kon­sty­tu­cji 3 Maja
Zaję­cia w języku angiel­skim pro­wa­dzone przez wolon­ta­riuszki z Chin i Hong-Kongu w ramach pro­jektu „Adore my Ori­gin” (współ­praca ze Sto­wa­rzy­sze­niem AIESEC Poznań)
Orga­ni­za­cja kon­kur­sów szkol­nych przez nauczy­cieli przed­mio­tów, biblio­tekę, świe­tlicę, Samo­rząd Uczniow­ski
Udział uczniów w pro­jek­cie Mistrzo­wie kodo­wa­nia oraz kon­kur­sach mate­ma­tycz­nych (Maks Mate­ma­tyczny, Kan­gur Mate­ma­tyczny)
I i III miej­sce dla uczen­nic szkoły w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pla­stycz­nym „Pisanka wielkanocna”

Poznań, 30 czerwca 2015

ANALITYCZNA RADA PEDAGOGICZNA

PORZĄDEK OBRAD

  1. Powi­ta­nie zebra­nych i poda­nie porządku obrad
  2. Spra­woz­da­nie dyrek­tora szkoły z dzia­łal­no­ści szkoły w II seme­strze roku szk. 2014/2015
  3. Wyniki spraw­dzianu i egza­minu gim­na­zjal­nego – omó­wie­nie, wnioski
  4. Raport z ewa­lu­acji wewnętrz­nej – omó­wie­nie i wnioski
  5. Zatwier­dze­nie przez Radę Peda­go­giczną Regu­la­minu Pracy Sek­cji Instrumentalnej
  6. Powo­ła­nie zespołu ds. opra­co­wa­nia pro­jektu zmian w Sta­tu­cie PSChJK
  7. Infor­ma­cja w spra­wie dzien­nika elek­tro­nicz­nego Librus Synergia
  8. Ogło­sze­nia dyrek­tora szkoły
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakoń­cze­nie posiedzenia