Zaję­cia fakultatywno-wyrównawcze

Ucznio­wie PSChJK mogli korzy­stać z dodat­ko­wych zajęć wyrów­nu­ją­cych wie­dzę oraz roz­wi­ja­ją­cych ich zain­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia. W I seme­strze odby­wały się zaję­cia z języ­ków: angiel­skiego, nie­miec­kiego, fran­cu­skiego oraz mate­ma­tyki , che­mii, bio­lo­gii. Na pracę z uczniem zdol­nym prze­zna­czono dodat­kowe godziny z przed­mio­tów: j.polski, emi­sja głosu, for­te­pian. Zain­te­re­so­wane dziew­czynki z klas IIIII roz­wi­jały swą taneczną pasję w ramach zespołu ryt­micz­nego. Pro­wa­dzone były też zaję­cia spor­towe w (piłka nożna) oraz zaję­cia na pły­walni dla chęt­nych dzieci z klas IIIII.

W szkole dzia­łają: Chór Dziew­częcy, Chór Dzie­cięcy „Kuku­łeczki”, Zespół Kame­ralny oraz Zespół Instrumentalny.

Samo­rząd Uczniowski

W I seme­strze odbyło się pięć spo­tkań Rady Samo­rządu Uczniow­skiego. Praca Samo­rządu Uczniow­skiego kon­cen­truje się w bie­żą­cym roku szkol­nym na nastę­pu­ją­cych zagadnieniach:

 • roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści i aktyw­no­ści uczniów,
 • orga­ni­za­cja akcji charytatywnych,
 • kul­tura spę­dza­nia czasu wol­nego (imprezy towa­rzy­skie — szkolne i środowiskowe),
 • kon­kursy dla uczniów PSChJK,
 • obchody rocz­nic narodowych,
 • współ­praca z rodzicami.

Samo­rząd Uczniow­ski pod opieką p. R. Atrasa zaini­cjo­wał i zor­ga­ni­zo­wał w I seme­strze wiele akcji i imprez szkol­nych zawar­tych w pla­nie pracy. Wśród nich należy wymie­nić: roz­grywki pił­kar­skie z oka­zji Dnia Chłopca, akcje: „Radość pod cho­inkę”, „Góra gro­sza”, uro­czy­ste apele oko­licz­no­ściowe, kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betle­jem­ską, kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lek­cyjną (trwa­jący do czerwca 2015 r.) oraz dys­ko­teki dla uczniów klas IV-IX orga­ni­zo­wane we współ­pracy z Ogól­no­kształ­cącą Szkołą Bale­tową oraz Euro­pej­ską Szkołą Aktyw­nej Edu­ka­cji „Olim­pij­czyk”. W swo­ich dzia­ła­niach Samo­rząd Uczniow­ski ści­śle współ­pra­cuje z Radą Peda­go­giczną i Radą Rodzi­ców PSChJK.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Praca peda­goga i psy­cho­loga szkol­nego obej­mo­wała nastę­pu­jące obszary:

 • dia­gno­zo­wa­nie przy­czyn nie­po­wo­dzeń szkol­nych uczniów,
 • okre­śla­nie zasad­no­ści spe­cja­li­stycz­nych badań i form pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • moty­wo­wa­nie uczniów do pracy nad sobą w zakre­sie reali­za­cji obo­wiąz­ków szkol­nych i wła­ści­wego zacho­wa­nia na tere­nie szkoły,
 • udzie­la­nie uczniom wspar­cia w sytu­acjach trudnych,
 • dora­dza­nie odno­śnie opty­mal­nych roz­wią­zań pro­ble­mów, szcze­gól­nie w sytu­acjach konfliktowych,
 • inter­we­nio­wa­nie w związku z nie­wła­ści­wym zacho­wa­niem uczniów,
 • dzia­ła­nia słu­żące uzy­ska­niu przez uczniów okre­ślo­nych form pomocy mate­rial­nej (m.in. dofi­nan­so­wa­nia zakupu pod­ręcz­ni­ków, zwol­nie­nia z opłat z posiłki),
 • pro­wa­dze­nie indy­wi­du­al­nych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć gru­po­wych dla uczniów klasy VI w związku ze sprawdzianem,
 • pro­wa­dze­nie lek­cji w kla­sie I i II w ramach pro­mo­cji zdro­wia psy­chicz­nego „Przy­ja­ciele Zippiego”,
 • obser­wa­cje uczniów klasy I słu­żące roz­po­zna­niu ich potrzeb i możliwości,
 • współ­praca z rodzi­cami ukie­run­ko­wana na dia­gnozę pro­ble­mów oraz wspar­cie rodzi­ców w dzia­ła­niach podej­mo­wa­nych wobec dzieci,
 • współ­praca z wycho­waw­cami klas, nauczy­cie­lami przed­mio­to­wymi oraz nauczy­cie­lami świetlicy.

Udział uczniów w kon­kur­sach międzyszkolnych

 1. Michał Wój­cik Kon­kurs Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej (finalista)
 2. Zuzanna Pie­tras Woje­wódzki Kon­kurs Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skiego (etap rejonowy)
 3. Ignacy Kuź­niew­ski Woje­wódzki Kon­kurs Mate­ma­tyczny dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skiego (etap rejonowy)
 4. Paweł Wój­cik II miej­sce w kate­go­rii klas IV oraz oraz Z. Pie­tras (doj­ście do finału w kate­go­rii klas V) — IV Mię­dzysz­kolny Tur­niej Sudoku

Dzia­ła­nia arty­styczne szkoły

 1. Występ Chóru Dziew­czę­cego w kon­cer­cie inau­gu­ru­ją­cym XI Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Chó­rów Chło­pię­cych (25.08.2014), udział uczniów – śpie­wa­ków PChCh w fetiwalu
 2. Udział Chóru Dziew­czę­cego w czte­rech kon­cer­tach w ramach I Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Chó­rów Dziew­czę­cych „Tril­lme” (18–21.09.2014)
 3. Udział Chóru Dziew­czę­cego w VI Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym Ars Litur­gica w Gnieźnie:
  •  Zloty Dyplom i Nagroda Spe­cjalna za naj­wyż­szą punktację,
  • Złoty Dyplom I Nagroda Spe­cjalna za kre­ację arty­styczną dla zespołu wokal­nego Akry­wima (24–25.10.2014)
 4. Kon­cert poświę­cony pamięci prof. Jerzego Kur­czew­skiego – udział chó­rów szkol­nyhc i Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego (14.11.2014)
 5.  Udział uczniów w spek­ta­klach „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” (Teatr Wielki, 24–25.11.2014)
 6. Kon­cert Chóru Kame­ral­nego pod­czas Betle­jem Poznań­skiego (10.12.2014)
 7. Kon­cert bożo­na­ro­dze­niowy w wyko­na­niu uczniów i peda­go­gów PSChJK (Pałac Dzia­łyń­skich, 17.12. 2014)
 8. Kon­cert bożo­na­ro­dze­niowy w wyko­na­niu Chóru Dziew­czę­cego (Poli­tech­nika Poznań­ska, 19.12.2014)
 9. Kon­cert Chóru Kame­ral­nego (razem z chó­rem Pro Vobis) „Kolę­do­wa­nie na Gro­bli” (28.12.2014)
 10. Kon­cert Chóru Dziew­czę­cego w ramach VII Kolę­do­wa­nia Poznań­skiego (11.01.2015)
 11. Oprawa mszy św. dla dzieci w kościele pw. św. Jana Vian­neya – „Kuku­łeczki” (11.01.2015)
 12. Kon­cert kolęd w wyko­na­niu chóru „Kuku­łeczki” oraz chó­rów kla­so­wych dla rodzi­ców (PSChJK, 13.01.2015)
 13. Udział Chóru Dziew­czę­cego w kon­cer­cie cha­ry­ta­tyw­nym dla Bartka Hadyń­skiego (17.01.2015)
 14. Kolę­do­wa­nie na Gro­bli” –udział chó­rów szkol­nych (kościół na Gro­bli, 18.01.2015)
 15. Występ Chóru Kame­ral­nego w CK Zamek w ramach kon­certu „Lek­cja słu­cha­nia muzyki” (4.02.2015)
 16. Udział uczen­nicy U. Bogac­kiej z klasy IV w kon­kur­sie „Lubimy śpie­wać”- I miej­sce ex aequo. Przy­go­to­wa­nie – p. M. Micha­łow­ska (7.02.2015)
 17. Udział Chóru Dziew­czę­cego w kon­cer­cie „Absol­wenci i ich chóry” (Aula Nova, 8.02.2015)