Zapra­szamy Rodzi­ców na pierw­szy w tym roku szkol­nym dyżur nauczy­ciel­ski. który odbę­dzie się w środę, 30 wrze­śnia,  w godz. 17.00–18.00.