19 maja pierw­szo­kla­si­ści wybrali się na wycieczkę do kowal­skiej zagrody. Naj­pierw zwie­dzili loko­mo­ty­wow­nię w Śmi­glu i jeź­dzili dre­zyną ręczną, a póź­niej cią­gni­kiem dotarli do Klu­czewa. Tam cze­kał już na nich słodki poczę­stu­nek. Dzieci poznały zwy­czaje panu­jące w zagro­dzie, poma­gały przy codzien­nym obrządku gospo­dar­skim, oglą­dały pracę kowala. Spę­dziły „chwile z tra­dy­cjami” (pokaz przę­dze­nia wełny, wyra­bia­nie sera, masła), a także korzy­stały z zaba­wek babć i dziad­ków. Dziew­czynki bar­dzo chęt­nie bawiły się z kró­li­kami, kozą i owieczką, a chłopcy mieli czas na grę w piłkę nożną. Na końcu wszy­scy z ape­ty­tem zje­dli kieł­ba­ski samo­dziel­nie upie­czone na ogni­sku. Pobyt w gospo­dar­stwie prze­dłu­żył się, ponie­waż dzieci nie chciały roz­sta­wać się ze zwierzętami.