Chór Kuku­łeczki

Chór Dzie­cięcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego powstał z ini­cja­tywy dyrek­tora Krzysz­tofa Wój­cika w 2005 roku. Pierw­szą dyry­gentką zespołu była Ewa Kukla. Od 2011 roku z dziew­czyn­kami i chłop­cami pra­co­wała Jadwiga Nie­mier, nato­miast od roku 2014 funk­cję dyry­genta chóru pełni Kinga Kotla­rek. Z zespo­łem współ­pra­cuje pia­ni­sta– Cze­sław Łyn­sza. Nazwę „Kuku­łeczki” (wyło­nioną pod­czas ogól­nosz­kol­nego kon­kursu, któ­rego zwy­cięzcą został Antoni Ziar­kow­ski) chór przy­jął w roku 2013. W skład 36– oso­bo­wego zespołu wcho­dzą dziew­częta i chłopcy z klasy IIIII, wyła­niani w dro­dze przesłuchań.

Głów­nym zada­niem „Kuku­łe­czek” jest przy­go­to­wa­nie naj­młod­szych uczniów szkoły do pracy w Chó­rze Dziew­czę­cym PSCHJK oraz Poznań­skim Chó­rze Chło­pię­cym. Wszech­stronny reper­tuar dzie­cię­cych pio­se­nek (m.in. Jerzego Wasow­skiego, Jerzego Kur­czew­skiego, Witolda Luto­sław­skiego) oraz kano­nów daje naj­młod­szym moż­li­wość nauki przez zabawę, sprzy­ja­jąc ich roz­wo­jowi muzycznemu.

Chór Dziecięcy „Kukułeczki”

Chór Dzie­cięcy „Kuku­łeczki” uczest­ni­czy aktyw­nie w życiu szkoły i wystę­puje rów­nież poza jej murami. W roku szkol­nym 2013/2014 brał udział m.in. w Sep­tem­ber Festi­val, kon­cer­cie z oka­zji 10– lecia Poznań­skiego Chóru chło­pię­cego jako Miej­skiej Insty­tu­cji Kul­tury czy kon­cer­cie gwiazd­ko­wym w Pałacu Dzia­łyń­skich. W czerwcu 2015 roku zespół miał rów­nież przy­jem­ność współ­uczest­ni­czyć w wyko­na­niu dzieła Carla Orffa– „Car­mina Burana” w Fil­har­mo­nii Poznań­skiej.
Obec­nie chór przy­go­to­wuje się do kon­certu w Auli Nova Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu oraz do XVIII Łódz­kiego Festi­walu Chóralnego.