Chór Kame­ralny

Chór Kame­ralny Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

Zespół powstał w 2013 r. Pierw­szym dyry­gen­tem i kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym chóru była Sła­wo­mira Raczyń­ska. Po niej zespół objęła Kinga Waszak. W skład Chóru Kame­ral­nego wcho­dzą naj­starsi ucznio­wie szkoły.  Wszech­stronne wykształ­ce­nie muzyczne chó­rzy­stów wpływa nie tylko na wysoki poziom arty­styczny zespołu, ale sta­nowi rów­nież dosko­nałą pod­stawę do funk­cjo­no­wa­nia uczniów w mniej­szych zespo­łach wokal­nych, two­rzo­nych na potrzeby poszcze­gól­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych. Reper­tuar chóru obej­muje wie­lo­gło­sowe utwory róż­nych epok, zarówno o tema­tyce sakral­nej, jak i świec­kiej oraz prze­boje muzyki roz­ryw­ko­wej. Zespół aktyw­nie uczest­ni­czy w życiu kul­tu­ral­nym Pozna­nia. Ma na swoim kon­cie współ­pracę m.in. z Teatrem Wiel­kim w Pozna­niu w ramach spek­ta­klu Ali­cja w Kra­inie Cza­rów. Zespoły kame­ralne chóru mogą się poszczy­cić nagro­dami otrzy­ma­nymi w ogól­no­pol­skich kon­kur­sach, m.in. w War­szaw­skiej Wio­śnie Chó­ral­nej (2015) oraz   Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Zespo­łów Wokal­nych w Pozna­niu (2013). Od listo­pada 2016 r. zespół pro­wa­dzili: Laura Stie­ler i Łukasz Matu­sik – absol­wenci dyry­gen­tury chó­ral­nej w poznań­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej im. I. J. Pade­rew­skiego. W 2017 r. chór przy­jął nazwę Luna­tix Choir. W czerwcu 2017 r. zespół zdo­był Srebrny Dyplom w V Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie i Festi­walu Chó­ral­nym im. Miko­łaja Koper­nika Per Musi­cam Ad Astra w Toru­niu. Od roku szkol­nego 2017/2018 dyry­gen­tem zespołu jest Łukasz Matusik.