Chór Kame­ralny

Chór Kame­ralny Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej powstał w 2013 roku, począt­kowo jako zespół mie­szany, a od roku 2014 jako chór żeń­ski. W jego skład wcho­dzą naj­star­sze uczen­nice szkoły, uczęsz­cza­jące do klas gim­na­zjal­nych. Wszech­stronne wykształ­ce­nie muzyczne chó­rzy­stek wpływa nie tylko na wysoki poziom arty­styczny zespołu, ale sta­nowi rów­nież dosko­nałą pod­stawę do funk­cjo­no­wa­nia dziew­cząt w mniej­szych zespo­łach wokal­nych, two­rzo­nych na potrzeby poszcze­gól­nych projektów.

Reper­tuar chóru obej­muje wie­lo­gło­sowe utwory róż­nych epok, zarówno o tema­tyce sakral­nej jak i świec­kiej oraz prze­boje muzyki roz­ryw­ko­wej. Pomimo krót­kiego stażu zespół ma na swoim kon­cie współ­pracę m.in. z Teatrem Wiel­kim w Pozna­niu w ramach spek­ta­klu „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” oraz kon­certy w Braun­schweig (Niemcy), przy­go­to­wane wspól­nie z Poznań­ską Ogól­no­kształ­cącą Szkołą Muzyczną. Poza aktyw­nym uczest­ni­cze­niem w życiu kul­tu­ral­nym Pozna­nia, zespoły kame­ralne chóru mogą się poszczy­cić nagro­dami otrzy­ma­nymi w ogól­no­pol­skich kon­kur­sach, m.in. w War­szaw­skiej Wio­śnie Chó­ral­nej (2015) oraz w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Zespo­łów Wokal­nych w Pozna­niu (2013).

Od początku powsta­nia zespołu funk­cję dyry­genta i kie­row­nika arty­stycz­nego pełni Sła­wo­mira Raczyń­ska, absol­wentka Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu, nauczy­ciel Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego.