Chór Dziewczęcy

Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Zespół powstał w 2008 r. z inicjatywy dyrektora Krzysztofa Wójcika. Początkowo śpiewały w nim uczennice szkoły w wieku 7-9 lat. Z biegiem czasu zwiększyła się liczebność zespołu, stąd w 2011 r. nastąpił podział na Chór Dziecięcy i Chór Dziewczęcy. Obok nich w szkole utworzono Chór Kameralny i z inicjatywy p. Doroty Wojnowskiej  Zespół Wokalny Akrywima. Dziś chór tworzy ponad 50-osobowa grupa dziewcząt w wieku 10-14 lat. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym od początku działalności zespołu do czerwca 2017 r. była Dorota Wojnowska. Pod jej kierunkiem zespół odniósł spektakularne sukcesy we wszystkich konkursach polskich i międzynarodowych, w jakich brał udział. Otrzymał Złote Dyplomy w konkursach: w Łodzi (2010), Warszawie (dwukrotnie 2011, 2013), Gdańsku (2013), Gnieźnie (2014), nagrodę główną Złotego Anioła w Krakowie (2013), Złoty Puchar w Weronie (Włochy 2015), zajął I miejsce i otrzymał Puchar w Łodzi (2016). Dorota Wojnowska kilkukrotnie została wyróżniona nagrodą dla najlepszego dyrygenta, zaś zespół uhonorowany nagrodami za najlepsze wykonanie utworu. Sukcesami może poszczycić się także wyłoniony z chóru 12-osobowy zespół wokalny Akrywima. W  krótkiej, ale intensywnej działalności zespół kierowany przez Dorotę Wojnowską otrzymał najwyższe nagrody – Złote Dyplomy na konkursach w Poznaniu (2013), Gnieźnie (2014), Warszawie (2015), Rumi (2015) i Szczecinie (2016). Obok nagród głównych został uhonorowany nagrodą za wybitną kreację artystyczną oraz za najlepsze wykonanie utworu sakralnego. Chór Dziewczęcy i Zespół Akrywima pod kierunkiem Doroty Wojnowskiej współpracowały w ramach projektów artystycznych z poznańskimi instytucjami muzycznymi i oświatowymi: Teatrem Wielkim im. St. Moniuszki, Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Szkołą Baletową, Poznańskim Chórem Chłopięcym, Urzędem Miasta Poznania. Dokonały też nagrań płytowych: Czy to szczotka, czy to jeż? – piosenki dla dzieci Jerzego Wasowskiego (2010), Ponad czasem, ponad ziemią – renesansowe madrygały i współczesna muzyka sakralna (2012), Kantyczka… Polskie kolędy i pastorałki (2015) .

Od 1 września 2017 r. stanowisko dyrygenta Chóru Dziewczęcego objęła Laura Stieler.

Wiosenne Warsztaty Chóru Dziewczęcego

Przed wio­sen­nymi kon­cer­tami dziew­częta roz­grze­wały swoje kosteczki, mię­śnie i krta­nie. Ponadto zgru­po­wa­nie Chóru Dziew­czę­cego w Pusz­czy Zie­lonce miało miej­sce pod­czas prze­si­le­nia zimowo– wio­sen­nego, więc panny inten­syw­nie nama­wiały Wio­snę do poka­za­nia swych uroków.

Koncert dla Drużyny Szpiku

Kon­cert dla Dru­żyny Szpiku, dzia­ła­ją­cej na rzecz dzieci cho­rych onko­lo­gicz­nie. Chór Dziew­częcy rok­rocz­nie wspo­maga tego rodzaju akcje. W tym roku kon­cert zor­ga­ni­zo­wano w Betle­jem Poznań­skim na Placu Wol­no­ści w Poznaniu.

I miejsce dla zespołu wokalnego Akrywima w konkursie Sedina Cantat

27 listo­pada b.r. nasz zespół wokalny AKRYWIMA pod dyrek­cją dr Doroty Woj­now­skiej powró­cił ze Szcze­cina z kon­kursu „Sedina Can­tat” doce­niony przez Jury i Publicz­ność i obsy­pany nagro­dami. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­sze jest I miej­sce w kate­go­rii zespołów […]

Chór Dziewczęcy PSChJK zdobył Pierwszą Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Lodziensis Cantat”

20 listo­pada b.r. Chór Dziew­częcy PSChJK zdo­był Pierw­szą Nagrodę na Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym „Lodzien­sis Can­tat”. Wiel­kie brawa i gra­tu­la­cje dla naszych wspa­nia­łych Dziew­czyn i ich zna­ko­mi­tej Dyry­gentki dr Doroty Woj­now­skiej.  Już za chwilę, bo w […]

Chór Dziewczęcy w koncercie z muzyką zespołu Pink Floyd!

Chór Dziew­częcy PSChJK wystąpi w nie­zwy­kłym kon­cer­cie z kul­tową muzyką zespołu Pink Floyd!

Chór Dziewczęcy PSCHJK kolejny raz podbił serca zagranicznych słuchaczy

Chór Dziew­częcy PSChJK pod dyrek­cją Doroty Woj­now­skiej kolejny raz pod­bił serca zagra­nicz­nych słu­cha­czy. Tym razem dziew­częta poje­chały do Włoch na zapro­sze­nie orga­ni­za­tora XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Chó­ral­nego w Wero­nie, jako Lau­re­atki Grand Prix zeszło­rocz­nego konkursu.

Otwar­cie Festiwalu […]

Koncert Chóru Dziewczęcego PSChJK w Sali Ziemi

Chór Dziew­częcy pod ręką swo­jej dyry­gentki, Doroty Woj­now­skiej zain­au­gu­ro­wał XX Targi Edu­ka­cyjne w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w Sali Ziemi na tere­nach Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznańskich.

Tournee kolędowe Chóru Dziewczęcego pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej

W ramach tour­nee bożo­na­ro­dze­nio­wego po Lin­bur­gii (Holan­dia) Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej zwie­dził i kon­cer­to­wał w Mastricht, Val­ken­burg i Aachen. W pią­tek 11 grud­nia został przy­jęty przez biskupa Roer­mond Frantza Wirtza. Jego Eks­ce­len­cja wyrzu­cił zachwyt […]

Dziewczęta z Poznańskiej Szkoły Chóralnej nagrywają polskie kolędy i pastorałki

Chór Dziew­częcy i Zespół Wokalny Akry­wima nagry­wają mate­riał na płytę z pol­skimi kolę­dami i pasto­rał­kami. Utwory zabrzmią z instru­men­tami. Z dziew­czę­tami nagry­wają instru­men­ta­li­ści: Renata Sikor­ska (for­te­pian), Emi­lia Miecz­kow­ska (flet), Nata­lia Tro­ja­now­ska (skrzypce), Sła­wo­mir Hein­ry­chow­ski (klarnet) […]