Chór Dziewczęcy

Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego powstał w 2008 roku. Śpiewały w nim niemal wszystkie uczennice szkoły w wieku 7-9 lat. Każdego roku dziewcząt w szkole przybywa, stąd od 2011 nastąpił podział na Chór Dziecięcy i Dziewczęcy, a w kolejnych latach dodatkowo powołano Chór Kameralny i Zespół Wokalny Akrywima.

Dziś (r 2017) zespół tworzy ponad 50-osobowa grupa w wieku 10-14 lat. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym od początku jest dr Dorota Wojnowska.

Z zespołem współpracują pianiści: Czesław Łynsza (2010-2012), Ewa Zimmer (2013-2015), Renata Sikorska (od 2015).

W sezonie artystycznym 2016/2017 asystentem dyrygenta jest Piotr Lewandowski.

Działania artystyczne zespołu obejmują szeroki obszar kultury muzycznej:

 • udział w festiwalach takich, jak Sierakowska Wiosna Klasyków (2011, 2013), A Cappella Poznań Festival (2011), Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych w Poznaniu (2014), Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych w Poznaniu (2014, 2016);
 • współpraca projektowa z poznańskimi instytucjami muzycznymi i oświatowymi: Teatrem Wielkim im. St. Moniuszki, Akademią Muzyczną im. I.J.Paderewskiego, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Szkołą Baletową, Poznańskim Chórem Chłopięcym, Urzędem Miasta Poznania;
 • nagrania płytowe: „Czy to szczotka, czy to jeż?”- piosenki dla dzieci Jerzego Wasowskiego (2010), „Ponad czasem, ponad ziemią”- renesansowe madrygały i współczesna muzyka sakralna (2012), „Kantyczka… Polskie kolędy i pastorałki” (2015);
 • udział w konkursach chóralnych o randze krajowej i międzynarodowej.

Chór Dziewczęcy pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej do tej pory odniósł spektakularne sukcesy we wszystkich konkursach, w jakich brał udział:

 • ZŁOTY DYPLOM w kategorii szkół muzycznych - XIII Ogólnopolski Konkurs Chóralny Canto Lodziensis (Łódź 2010)
 • SREBRNY DYPLOM - V Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej (Bydgoszcz 2011)
 • ZŁOTY DYPLOM - I Warszawska Wiosna Chóralna (2011)
 • ZŁOTY DYPLOM oraz NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZE WYKONANIE MUZYKI DAWNEJ - II Warszawska Wiosna Chóralna (2013)
 • ZŁOTY DYPLOM (GŁÓWNA NAGRODA) oraz WYRÓŻNIENIE DLA NAJLEPSZEGO DYRYGENTA - II Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny (2013)
 • ZŁOTY ANIOŁ (GŁÓWNA NAGRODA) - IV Krakowski Międzynarodowy Festiwal Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych (2013)
 • ZŁOTY DYPLOM oraz NAGRODA SPECJALNA - VI Ogólnopolski Konkurs Chóralny Ars Liturgica (Gniezno 2014)
 • ZŁOTY PUCHAR (GŁÓWNA NAGRODA) oraz PUCHAR DLA NAJLEPSZEGO DYRYGENTA - XXVI Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Weronie, Włochy (2015).
 • I MIEJSCE I PUCHAR KURATORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - XXIX Ogólnopolski Konkurs Chóralny Canto Lodziensis (Łódź 2016)

Spośród chórzystek Chóru Dziewczęcego wyłoniona została grupa dziewcząt, która od 2013 tworzy Zespół Wokalny AKRYWIMA. Nazwa powstała od imion dziewcząt z pierwszego składu (kwartetu): Agaty, KRYsi, WIktorii i MArtyny. Dziś zespół liczy 12 dziewcząt. Gimnazjalistki pracują pod kierunkiem Doroty Wojnowskiej. W swojej krótkiej, ale intensywnej działalności zespół może pochwalić się osiągnięciami:

 • ZŁOTY DYPLOM - I Ogólnopolski Konkurs Zespołów Wokalnych w Poznaniu (2013)
 • ZŁOTY DYPLOM oraz NAGRODA SPECJALNA ZA KREACJĘ ARTYSTYCZNĄ - VI Ogólnopolski Konkurs Chóralny Ars Liturgica (Gniezno 2014)
 • ZŁOTY DYPLOM - III Warszawska Wiosna Chóralna (2015)
 • GRAND PRIX - XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (2015)
 • ZŁOTY DYPLOM oraz WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU SAKRALNEGO - II Festiwal Sedina Cantat w Szczecinie (2016)

Zespół jest reprezentacyjną grupą PSChJK, bierze udział w warsztatach tanecznych i wokalnych, wykonuje koncerty kameralne.

Wiosenne Warsztaty Chóru Dziewczęcego

Przed wio­sen­nymi kon­cer­tami dziew­częta roz­grze­wały swoje kosteczki, mię­śnie i krta­nie. Ponadto zgru­po­wa­nie Chóru Dziew­czę­cego w Pusz­czy Zie­lonce miało miej­sce pod­czas prze­si­le­nia zimowo– wio­sen­nego, więc panny inten­syw­nie nama­wiały Wio­snę do poka­za­nia swych uroków.

Koncert dla Drużyny Szpiku

Kon­cert dla Dru­żyny Szpiku, dzia­ła­ją­cej na rzecz dzieci cho­rych onko­lo­gicz­nie. Chór Dziew­częcy rok­rocz­nie wspo­maga tego rodzaju akcje. W tym roku kon­cert zor­ga­ni­zo­wano w Betle­jem Poznań­skim na Placu Wol­no­ści w Poznaniu.

I miejsce dla zespołu wokalnego Akrywima w konkursie Sedina Cantat

27 listo­pada b.r. nasz zespół wokalny AKRYWIMA pod dyrek­cją dr Doroty Woj­now­skiej powró­cił ze Szcze­cina z kon­kursu „Sedina Can­tat” doce­niony przez Jury i Publicz­ność i obsy­pany nagro­dami. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­sze jest I miej­sce w kate­go­rii zespołów […]

Chór Dziewczęcy PSChJK zdobył Pierwszą Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Lodziensis Cantat”

20 listo­pada b.r. Chór Dziew­częcy PSChJK zdo­był Pierw­szą Nagrodę na Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym „Lodzien­sis Can­tat”. Wiel­kie brawa i gra­tu­la­cje dla naszych wspa­nia­łych Dziew­czyn i ich zna­ko­mi­tej Dyry­gentki dr Doroty Woj­now­skiej.  Już za chwilę, bo w […]

Chór Dziewczęcy w koncercie z muzyką zespołu Pink Floyd!

Chór Dziew­częcy PSChJK wystąpi w nie­zwy­kłym kon­cer­cie z kul­tową muzyką zespołu Pink Floyd!

Chór Dziewczęcy PSCHJK kolejny raz podbił serca zagranicznych słuchaczy

Chór Dziew­częcy PSChJK pod dyrek­cją Doroty Woj­now­skiej kolejny raz pod­bił serca zagra­nicz­nych słu­cha­czy. Tym razem dziew­częta poje­chały do Włoch na zapro­sze­nie orga­ni­za­tora XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Chó­ral­nego w Wero­nie, jako Lau­re­atki Grand Prix zeszło­rocz­nego konkursu.

Otwar­cie Festiwalu […]

Koncert Chóru Dziewczęcego PSChJK w Sali Ziemi

Chór Dziew­częcy pod ręką swo­jej dyry­gentki, Doroty Woj­now­skiej zain­au­gu­ro­wał XX Targi Edu­ka­cyjne w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w Sali Ziemi na tere­nach Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznańskich.

Tournee kolędowe Chóru Dziewczęcego pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej

W ramach tour­nee bożo­na­ro­dze­nio­wego po Lin­bur­gii (Holan­dia) Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej zwie­dził i kon­cer­to­wał w Mastricht, Val­ken­burg i Aachen. W pią­tek 11 grud­nia został przy­jęty przez biskupa Roer­mond Frantza Wirtza. Jego Eks­ce­len­cja wyrzu­cił zachwyt […]

Dziewczęta z Poznańskiej Szkoły Chóralnej nagrywają polskie kolędy i pastorałki

Chór Dziew­częcy i Zespół Wokalny Akry­wima nagry­wają mate­riał na płytę z pol­skimi kolę­dami i pasto­rał­kami. Utwory zabrzmią z instru­men­tami. Z dziew­czę­tami nagry­wają instru­men­ta­li­ści: Renata Sikor­ska (for­te­pian), Emi­lia Miecz­kow­ska (flet), Nata­lia Tro­ja­now­ska (skrzypce), Sła­wo­mir Hein­ry­chow­ski (klarnet) […]