15 marca Chór Kame­ralny PSChJK wystą­pił pod­czas Mię­dzysz­kol­nego Inte­gra­cyj­nego Kon­kursu Poezji Patrio­tycz­nej z oka­zji set­nej rocz­nicy odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści. Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wany został przez Zespół Szkół Spe­cjal­nych nr 102 im. Jana Pawła II w Pozna­niu przy Patro­na­cie Naro­do­wym Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Andrzeja Dudy. Prócz pie­śni patrio­tycz­nych Chór Kame­ralny – jak pod­kre­ślił pro­wa­dzący uro­czy­stość – doko­nał pra­wy­ko­na­nia Hymnu Wiel­ko­pol­ski. Muzykę Hymnu skom­po­no­wał Mariusz Matu­szew­ski do słów Kaje­tana Pyrzyń­skiego, Kon­sula Hono­ro­wego Repu­bliki Peru, a z zami­ło­wa­nia poety naszego regionu. Sam autor, obecny na kon­kur­sie jako juror, nie krył wzru­sze­nia i po wybrzmie­niu Hymnu zło­żył chó­rowi ser­deczne gratulacje.