Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego PSChJK

Spra­woz­da­nie z wybo­rów do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego
W dniach 8–11.09.2015r. odbyły się wybory do nowej Rady Samo­rządu Uczniow­skiego w roku szkol­nym 2015/2016.
Repre­zen­tanci poszcze­gól­nych klas otrzy­mali nastę­pu­jącą ilość głosów:

Klasa IV

Zofia Gutow­ska 53 głosy
Zuzanna Rybacka 61 gło­sów
Tymo­te­usz Jabłoń­ski 26 gło­sów
Jan Szy­mura 80 głosów

Klasa V

Jan Jab­kow­ski 38 gło­sów
Jan Sydor 64 gło­sów
Paweł Wój­cik 71 gło­sów
Wero­nika Sze­lą­gow­ska 43 głosy

Klasa VI

Mate­usz Malanowski […]

30 września 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego PSChJK

W dniach 3–7.09.2015r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego. Łącz­nie zgło­szono 8 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddało 117 osób.

Wyniki:

p. Rado­sław Atras 62 głosy (53%)
p. Agata Moskal 40 gło­sów (34%)
Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 15 gło­sów (13%)

Komi­sja licząca głosy:
Mał­go­rzata Ciem­nie­jew­ska
Zuzanna Cze­kała
Bar­tło­miej Fali­szew­ski
Marta Kur­kow­ska
Wik­to­ria Nowak

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego został ponow­nie wybrany p. Rado­sław Atras roz­po­czy­na­jąc siódmą […]

25 września 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Śpiew i nauka w PSChJK” — konkurs

Wyróż­nie­nia uzy­skane w kon­kur­sie Samo­rządu Uczniow­skiego na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dialną “Śpiew i nauka w PSChJK”.

24 czerwca 2015|Samo­rząd Uczniowski|

Wyniki konkursu szkolnego na najładniejszą salę

Zakoń­czył się cało­roczny szkolny kon­kurs pt. „NAJŁADNIEJSZA GAZETKA KLASOWA”.
Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego.
Zwy­cięz­com gratulujemy.

Klasa IV Sala nr 27
Klasa V Sala nr 25
Klasa VI Sala nr 7
Klasa VII Sala nr 8
Klasa VIII Sala nr 6
Klasa IX Sala nr 22

PAŹDZIERNIK
13.5
22
23
23
28
29,5

LISTOPAD
22
25
29,5
24,5
26
30,5

GRUDZIEŃ
25,5
25,5
24,5
30
23
26

STYCZEŃ
18
18,5
18,5
26
18
28

LUTY
22
26
23,5
27
18,5
25

MARZEC
24,5
9,5
25,5
21
31,5
30

KWIECIEŃ
20
11.5
24
29,5
23,5
25,5

MAJ
18
20
24
27
14,5
23,5

CZERWIEC
23
17,5
14
28
17
33

SUMA PUNKTÓW
186,5
175,5
206,5
236
200
251

Wyniki
I miej­sce : nagroda 250 zł. dla klasy IX
II miej­sce: nagroda 100 […]

9 czerwca 2015|Klasa IX, Klasa VII, Klasa-VI, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Zapraszamy na dyskotekę 14.05.2015 r. 17.30 — 20.30

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich uczniów klas IVIX oraz nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego na dys­ko­tekę mię­dzysz­kolną, która odbę­dzie się 14.05.2015 r. od godziny 17.30 do 20.30 w auli szkolnej.

Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK

11 maja 2015|Samo­rząd Uczniowski|

Konkurs multimedialny

Śpiew i nauka w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego”
Cele:

roz­wi­ja­nie twór­czego myśle­nia i umie­jęt­no­ści mul­ti­me­dial­nych;
zain­te­re­so­wa­nie uczniów wie­dzą doty­czącą szkoły i chóru;
kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści samo­dziel­nego zdo­by­wa­nia i roz­sze­rza­nia wie­dzy o histo­rii i współ­cze­sno­ści PSChJK;
stwo­rze­nie uczniom moż­li­wo­ści szla­chet­nego współ­za­wod­nic­twa w roz­wi­ja­niu swo­ich uzdolnień.

Regu­la­min

Kon­kurs odbywa się w dwóch kate­go­riach wiekowych:

klasy 1 – 4 (album)
klasy 5 – 9 (prezentacja)

Reali­za­cja pro­jektu polega […]

6 maja 2015|Samo­rząd Uczniowski|