Dyskoteka andrzejkowa

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nie tylko się uczymy, śpie­wamy i gramy ale też świet­nie bawimy. Ide­alną oka­zją do zabawy była dla nas zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski dys­ko­teka andrzej­kowa.
Wspól­nie z nami bawili się zapro­szeni ucznio­wie z Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Bale­to­wej im. Olgi Sław­skiej – Lip­czyń­skiej w Pozna­niu. Humory wszyst­kim dopi­sy­wały. Gdy ktoś poczuł chęć na […]

5 grudnia 2017|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Walentynki i dyskoteka karnawałowa

14 lutego obcho­dzi­li­śmy Dzień Zako­cha­nych czyli popu­larne „Walen­tynki”. W tym dniu zwy­cza­jem jest wysy­ła­nie listów zawie­ra­ją­cych miło­sne wyzna­nia lub zwy­kłe wyrazy sym­pa­tii i przy­jaźni. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK uru­cho­mił akcję „Poczta Walen­tyn­kowa”. Każdy, kto chciał prze­ka­zać kartkę walen­tyn­kową lub upo­mi­nek swo­jej sym­pa­tii, mógł je zosta­wić w spe­cjal­nej skrzynce. Przed­sta­wi­ciele Samo­rządu roz­dali walen­tynki zain­te­re­so­wa­nym uczniom.

W czwar­tek 24.02.2017r. […]

8 marca 2017|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Konkurs na najładniejszy wieniec adwentowy i szopkę betlejemską

Tra­dy­cyj­nie w okre­sie przed­świą­tecz­nym prze­pro­wa­dzi­li­śmy w naszej szkole kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betle­jem­ską. Przy­nie­sione prace zostały oce­nione przez przed­sta­wi­cieli uczniów, nauczy­cieli oraz dyrek­cji.
Wszy­scy uczest­nicy otrzy­mali upo­minki a zwy­cięzcy dodat­kowo atrak­cyjne nagrody ufun­do­wane ze skła­dek Samo­rządu Uczniow­skiego.
Ser­decz­nie gratulujemy !

9 stycznia 2017|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

Dnia 30.09.2016r. w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chłopca. Z tej oka­zji ucznio­wie obda­ro­wani zostali słod­kimi nie­spo­dzian­kami. Dzień wcze­śniej 29 wrze­śnia prze­pro­wa­dzono gło­so­wa­nie wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca w szkole.

Wyniki ple­bi­scytu:

miej­sce I – Filip Jankowski

miej­sce II – Józef Biegański

miej­sce III – Fran­ci­szek Stęsik

Zwy­cięzcy otrzy­mali nagrody ufun­do­wane przez Samo­rząd Uczniowski.

Ser­decz­nie gratulujemy !

10 października 2016|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego PSChJK

Wybory Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK

W dniach 05–07.09.2016r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego. Łącz­nie zgło­szono 8 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddały 124 osoby.
Wyniki:
p. Rado­sław Atras 76 gło­sów (61%)
p. Mag­da­lena Bie­law­ska 23 gło­sów (18%)
p. Agata Moskal 15 gło­sów (12%)
Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 25 gło­sów (9%)

Komi­sja licząca głosy:
Zuzanna Cze­kała
Bar­tło­miej Fali­szew­ski
Paweł Wój­cik
Pau­lina Brzozowska

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniowskiego […]

7 października 2016|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Informacje o konkursie „NAJŁADNIEJSZA SALA LEKCYJNA

23 czerwca 2016|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Szkolny konkurs ”Mam talent”

Dnia 21 marca 2016r. w auli naszej szkoły odbył się kon­kurs „Mam talent” wpro­wa­dza­jący uczniów w wio­senną aurę. W kon­kur­sie udział wzięło 8 zespo­łów z klas 4–7, któ­rzy zapre­zen­to­wali swoje umie­jęt­no­ści przed licz­nie zgro­ma­dzoną publicz­no­ścią uczniów, nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków naszej szkoły.
W jury zasia­dło trzech nauczy­cieli: pani Anna Gło­wacka, pan Euge­niusz Zdań­ski, pan Adrian Olszew­ski oraz […]

9 kwietnia 2016|Samo­rząd Uczniowski|

Szkolna akcja “Radość pod choinkę” oraz informacja o konkursie na najładniejszy wieniec adwentowy i szopkę betlejemską

Radość pod choinkę”

Od dnia 03.12.2015r. do 17.XII 2015 r. roz­po­czy­namy w PSChJK akcję „Radość pod cho­inkę”. Ucznio­wie pro­szeni są o przy­no­sze­nie sło­dy­czy, dłu­go­ter­mi­no­wych pro­duk­tów spo­żyw­czych, przy­bo­rów szkol­nych, gier, zaba­wek, ubrań… Zostaną one prze­ka­zane oso­bom potrze­bu­ją­cym. Ser­decz­nie zachę­camy i zapra­szamy do włą­cze­nia się w akcję.

Szkolny kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betlejemską.

Wie­niec adwen­towy lub szopka […]

3 grudnia 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Ogólnopolska akcja GÓRA GROSZA

Jeden grosz zna­czy nie­wiele,
ale góra gro­sza jest naj­więk­sza na świecie.

W dniach od 24 listo­pada do 4 grud­nia na tere­nie PSChJK Samo­rząd Uczniow­ski prze­pro­wa­dzi zbiórkę monet.

Celem akcji „Góra Gro­sza” jest zebra­nie fun­du­szy na pomoc dzie­ciom wycho­wu­ją­cym się poza wła­sną rodziną.

Każdy grosz się liczy!
Włącz się do akcji!

27 listopada 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Szkolne obchody Dnia Chłopca

Dnia 30 wrze­śnia w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chło­paka. W ramach tego święta prze­pro­wa­dzony został ple­bi­scyt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chło­paka w naszej szkole (klasy IV-IX). Na podium sta­nęli chłopcy, któ­rzy zdo­byli naj­wię­cej gło­sów. Zwy­cięzcy otrzy­mali cie­kawe nagrody ufun­do­wane przez Samo­rząd Uczniowski.

Wyniki ple­bi­scytu:
Miej­sce 1– Filip Jan­kow­ski kl. VIII
Miej­sce 2– Hubert Mrocz­kie­wicz kl. XI
Miej­sce 3– Jan Szymura […]

14 października 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|