Deklaracja dostępności

 
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu zobo­wią­zuje się zapew­nić
dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­to­wej www.szkolachoralna.pl zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z
dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych
pod­mio­tów publicz­nych.
Data publi­ka­cji i aktu­ali­za­cji
Data publi­ka­cji strony inter­ne­to­wej 01.09.2014 r.
Data ostat­niej aktu­ali­za­cji strony inter­ne­to­wej 25.03.2021 r.

Sta­tus pod wzglę­dem zgod­no­ści z ustawą
Strona inter­ne­towa jest tylko częściowo […]

7 marca 2021|Komunikaty, Rok szkolny 2020/21, Z życia szkoły|

Z życia szkoły 2020/21

Rok szkolny 2020/2021 jest rokiem wyjąt­kowo nie­ty­po­wym i trud­nym. Wyda­rze­nia zwią­zane z wpro­wa­dze­niem ogra­ni­czeń covi­do­wych w poprzed­nim roku, dały nam moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do róż­nych „nie­spo­dzia­nek pan­de­micz­nych” i bły­ska­wicz­nego reago­wa­nia na nie w obec­nym cza­sie. Z entu­zja­zmem i pełni nadziei roz­po­czę­li­śmy wrze­śniowe zaję­cia. Zdą­ży­li­śmy jesz­cze wspól­nie „popik­ni­ko­wać” i wypra­wić „Dzień Nauczy­ciela” (z zacho­wa­niem wszel­kich środków […]

1 marca 2021|Rok szkolny 2020/21, Z życia szkoły|