Egzaminy wstępne do Poznańskiej Szkoły Chóralnej

 
Egza­miny wstępne
do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej
odbędą się w dwóch ter­mi­nach
15,  29  maja  2020 r., godz. 16.00
Pamię­taj­cie o przy­go­to­wa­niu swo­jej ulu­bio­nej pio­senki :)
Do zoba­cze­nia w maju :)
Dyrek­cja i grono peda­go­giczne PSCHJK

6 lutego 2020|Komunikaty, Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

Koncert fortepianowy z okazji dnia “Babci i dziadka”

 

 

14 stycznia 2020|Rok szkolny 2019/20, Sekcja instrumentalna, Z życia szkoły|

DZIEŃ PATRONAAULA PSCHJK

CZWARTEK, 28.11.2019 R., GODZ. 11:00
 Każ­dego roku pamię­tamy o naszym zało­ży­cielu , wycho­wawcy, dyry­gen­towi – Jerzym Kur­czew­skim
 W tym roku  — Dzień Patrona – wiąże się ze szcze­gólną rocz­nicą – przy­pa­da­jącą  w 2020 r. 25  rocz­nicą śmierci  oraz jubi­le­uszem , można powie­dzieć, dzieła Jego życia – 75 rocz­nicą powsta­nia Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego.
Zapra­szamy ser­decz­nie na uro­czy­sty apel […]

26 listopada 2019|Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego

Rok  1945 — pierw­szy kon­cert har­cer­skiego zespołu „ Minia­turka” — począ­tek ist­nie­nia, roz­woju Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego Jerzego Kur­czew­skiego
Rok 1995 — żegnamy ś.p. Naszego Dyry­genta, Wycho­wawcę, Peda­goga, Przy­ja­ciela, Patrona – Jerzego Kur­czew­skiego
Te dwie daty – to sym­bioza i impuls do wspo­mnień, historii,ale i teraź­niej­szo­ści.
Czyli… roz­po­czy­namy, przy­pa­da­jący w 2020 roku– Rok Jubi­le­uszowy Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego lub inaczej […]

21 listopada 2019|Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

Nowe godziny lekcji i przerw

Lek­cja 1 — 8.00 – 8.45

Lek­cja 2 — 8.50 – 9.35

Lek­cja 3 — 9.45 – 10.30

Lek­cja 4 — 10.45 – 11.30

Lek­cja 5 — 11.40 – 12.25

Lek­cja 6 — 12.35 – 13.20

Lek­cja 7 — […]

2 września 2019|Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkol­nego 2019/2020 odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 2 wrze­śnia 2019 r.

godzina 9.00 ucznio­wie klas IV — VIII

godzina 10.00 ucznio­wie klas I - III

23 sierpnia 2019|Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|