Dzień Chłopaka

Dnia 28.09.2018 r. w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chłopca. Z tej oka­zji ucznio­wie obda­ro­wani zostali słod­kimi nie­spo­dzian­kami. Dzień wcze­śniej 27 wrze­śnia prze­pro­wa­dzono gło­so­wa­nie wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca w szkole.

Uwień­cze­niem szkol­nego świę­to­wa­nia była mię­dzysz­kolna dys­ko­teka na którą zapro­szeni zostali ucznio­wie Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Bale­to­wej im. Olgi Sław­skiej – Lip­czyń­skiej w Pozna­niu. Wszy­scy wspa­niale się bawili.

18 października 2018|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

PIERWSZE MIEJSCE na 7. Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej “Maryi Matce”

Miło nam poin­for­mo­wać, że Dzi­siaj W DZIEŃ URODZIN JERZEGO KURCZEWSKIEGO, Zespół ALLA FINE (w skład któ­rego wcho­dzą nasze chó­rzystki z 8 i 9 klasy) pod dyrek­cją Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika, zdo­był PIERWSZE MIEJSCE ex aequo wraz z Chó­rem Dziew­czę­cym Szkoły Kate­dral­nej “Para­diso” dyr. Ewa Doma­gała na 7. Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pie­śni Maryj­nej “Maryi Matce”.

A poza […]

13 października 2018|Chór dziewczęcy, Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Głosowanie na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz wybory do Rady SU PSChJK

W dniu 25.09.2018r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego.
Łącz­nie zgło­szono 9 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddało 137 osób.

Wyniki:

Rado­sław Atras 97 gło­sów (71%)
Piotr Kusz 15 gło­sów (11%)
Adam Galas 11 gło­sów (8%)

Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 14 gło­sów (10%)

Komi­sja prze­pro­wa­dza­jąca gło­so­wa­nie oraz licząca głosy:

Julia Hele­niak
Iga Spy­chała
Paweł Wój­cik
Józef Biegański

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego został ponow­nie wybrany Rado­sław Atras […]

11 października 2018|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Spotkanie z przedstawicielami policji

We wrze­śniu odbyło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami poli­cji. Goście przy­po­mnieli zasady bez­pie­czeń­stwa w szkole, na dro­dze, w cza­sie wycie­czek oraz w kon­tak­tach z nie­zna­jo­mymi. Spraw­dzali rów­nież zna­jo­mość nume­rów tele­fo­nów alarmowych.

2 października 2018|Klasa II, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Spotkanie z Policją i Strażą Miejską

12 wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie uczniów klasy I z przed­sta­wi­cie­lami służb Poli­cji i Straży miej­skiej. Funk­cjo­na­riu­sze opo­wia­dali o bez­pie­czeń­stwie do i ze szkoły.

19 września 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­nego 2018/2019 nastąpi w ponie­dzia­łek, 3 wrze­śnia br. wg har­mo­no­gramu:
godzina 8.00    klasy IVIX
godzina 9.00    klasy I - III
 

19 sierpnia 2018|Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|