Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

18.05. 2018r. w naszej szkole odbył się Kon­kurs Pio­senki Anglo­ję­zycz­nej We Can Sing.
Nikt nie miał wąt­pli­wo­ści, że nasi ucznio­wie potra­fią śpie­wać, ale to była świetna oka­zja, żeby się o tym jesz­cze raz prze­ko­nać. W kon­kur­sie wzięło udział 12 osób z klas IV-IX. Każdy występ był wspa­niały i nie­po­wta­rzalny, wszy­scy uczest­nicy zasłu­żyli na naj­wyż­szą pochwałę, ale […]

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył się 27.03.2018 roku. Wyda­rze­nie szkolne miało na celu przy­bli­żyć uczniom piękno naszego kraju zarówno jak poka­zać cie­kawe i warte uwagi […]

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. Zaję­cia bar­dzo się podo­bały i mamy nadzieję, ze nie był to pierw­szy i ostatni raz.

11 czerwca 2017|Biblioteka, Klasa I, Klasa II, Klasa III, Klasa IV, Klasa V, Klasa-VI, Z życia szkoły|

Lekcje przyrody w Palmiarni

Nasi ucznio­wie mieli oka­zję poznać życie orga­ni­zmów róż­nych stref kli­ma­tycz­nych. Wybra­li­śmy się do Pal­miarni: klasa IV w dniu 14 czerwca 2016 r. pod opieką p. Rado­sława Atrasa, a 15 czerwca klasa V pod opieką p. Agaty Moskal. Opie­ku­nem klas była rów­nież p. Jolanta Gątar­ska, która zor­ga­ni­zo­wała obie wycieczki. Dzięki naszym prze­wod­nicz­kom, paniom opro­wa­dza­ją­cym nas po […]

15 czerwca 2016|Klasa IV, Klasa V|

W dniach 13.04–15.04.2016 roku odbył się V Ogólnopolski Konkurs Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych „School & JazzFestival” w Lubaczowie.

Po raz pierw­szy w 60-letniej histo­rii Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wzięli w nim udział ucznio­wie naszej szkoły : Ula Bogacka z klasy V – w kate­go­rii „Młody Popu­la­ry­za­tor Pol­skiej Muzyki Roz­ryw­ko­wej” ( przy­go­to­wa­nie – p. Marzena Micha­łow­ska) oraz Chór Kame­ralny PSCHJK w skła­dzie : San­dra Andrze­jew­ska, Zuzanna Dymek, Maria Milo, Patry­cja Kro­pi­dłow­ska, Rok­sana Kordzińska, […]

18 kwietnia 2016|Klasa IX, Klasa V, Klasa VIII, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Z mapą i kompasem w terenie

29 wrze­śnia 2015 r. V klasa brała udział w zaję­ciach tere­no­wych z przy­rody, które odbyły się na Ostro­wie Tum­skim. Zaję­cia pro­wa­dzone były pod okiem pra­cow­ni­ków Bramy Pozna­nia. Ucznio­wie byli podzie­leni na grupy. Otrzy­mali mapy, kom­pasy i lor­netki oraz karty pracy. Nasi ucznio­wie wspa­niale pora­dzili sobie z mapą, dobrze roz­po­zna­wali kie­runki świata oraz obiekty historyczno-geograficzne w […]

1 października 2015|Klasa V, Z życia szkoły|

Gościmy w naszej szkole studentki z zagranicy

W tym tygo­dniu (15–19 czerwca) gościmy w naszej szkole stu­dentki z zagra­nicy: Lisę z Hong­kongu oraz Hazel z Sin­ga­puru. Nasi ucznio­wie poznają ele­menty histo­rii, kul­tury, muzyki i geo­gra­fii Chin oraz Sin­ga­puru, a dodat­kowo mają moż­li­wość dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych w języku angielskim.

18 czerwca 2015|Klasa I, Klasa III, Klasa IV, Klasa IX, Klasa V, Klasa-VI|

Festiwal Mistrzów Kodowania

W ponie­dzia­łek 1 czerwca 2015 roku w War­sza­wie, na Sta­dio­nie Naro­do­wym, odbył się Festi­wal Mistrzów Kodo­wa­nia. Ogól­no­pol­ska impreza pod­su­mo­wu­jąca II edy­cje pro­gramu Mistrzo­wie Kodo­wa­nia. Nasza szkołę repre­zen­to­wali: Ame­lia Zda­no­wicz, Józef Bie­gań­ski oraz Mate­usz Mala­now­ski, ucznio­wie klasy V. Prace, któ­rymi chwa­li­li­śmy się można zna­leźć na szkol­nym kon­cie scratch pod adre­sem: https://scratch.mit.edu/studios/722806

Poni­żej kilka zdjęć ilu­stru­ją­cych udział w […]

9 czerwca 2015|Klasa V, Nasze osiągnięcia|

Program Mistrzowie Kodowania

Pro­gram Mistrzo­wie Kodo­wa­nia, dzięki pro­gra­mo­wa­niu, ma na celu roz­wi­jać w dzie­ciach umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­nego i  kre­atyw­nego myśle­nia, które potrzebne są nie tylko spe­cja­li­stom. Mistrzo­wie Kodo­wa­nia to nowa ini­cja­tywa w pol­skich szko­łach. Wię­cej można prze­czy­tać w raport “Nauka pro­gra­mo­wa­nia w szko­łach. Czas na upgrade — per­spek­tywa 2014.” do pobra­nia na stro­nie http://mistrzowiekodowania.pl/lekcje-programowania-w-polskich-szkolach/
W bie­żą­cym roku szkol­nym PSChJK po […]

16 maja 2015|Klasa V, Nasze osiągnięcia|

Wycieczka z klasą V do Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Dnia 30.03.2015 r. wybra­łam się z klasą 5 na lek­cję biblio­teczną do Biblio­te­kie Poznań­skiego Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Nauk. Sko­rzy­sta­li­śmy z oferty Wykłady Otwarte na Życze­nie i wysłu­cha­li­śmy pre­lek­cji pt. Porad­niki dobrego zacho­wa­nia (savoir-vivre’u) w zbio­rach Biblio­teki PTPN ( z pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dialną i pre­zen­ta­cją ksią­żek). Ucznio­wie z zain­te­re­so­wa­niem obej­rzeli dawne książki, które trak­to­wały o bon-tonie. Nie­które elementy […]

15 kwietnia 2015|Biblioteka, Klasa V|