Projekt Edukacyjny

6 grud­nia odbył się pro­jekt edu­ka­cyjny reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Roz­woju Czy­tel­nic­twa. Tema­tem pro­jektu był inter­pre­ta­cja zacza­ro­wa­nego świata na pod­sta­wie książki „Syrop maga Abrakabry”.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Andrzejki

30 listo­pada odbyły się gry i zabawy zwią­zane z obcho­dami imie­nin św. Andrzeja.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Zajęcia Biblioteczne

29 listo­pada odbyły się zaję­cia biblio­teczne mające na celu zachę­ca­nie uczniów do wypo­ży­cza­nia ksią­żek. Każdy z uczniów otrzy­mał dyplom i kartę czytelnika.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Zajęcia na podstawie książki „Szczurki chwytają życie za ogon”

20 listo­pada odbyły się zaję­cia dot. pro­jektu edu­ka­cyj­nego reali­zo­wane w ramach pro­gramu roz­woju czytelnictwa.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Spotkanie z jeżem

23 paź­dzier­nika klasa I zapo­znała się z życiem, budową oraz zwy­cza­jami leśnych zwie­rząt – jeży. Lek­cję popro­wa­dziła pani weterynarz.

6 listopada 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Spektakl baletowy

23 paź­dzier­nika klasa I wybrała się na spek­takl bale­towy pt. „Kró­lewna Śnieżka” w Teatrze Wiel­kim w Poznaniu.

6 listopada 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Pasowanie na ucznia PSCHJK

12 paź­dzier­nika odbyła się uro­czy­stość paso­wa­nia pierw­szo­kla­si­stów na uczniów Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej. Uro­czy­stość zaszczy­ciła p. Alina Kur­czew­ska, córka zało­ży­ciela szkoły.

23 października 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Spotkanie z Policją i Strażą Miejską

12 wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie uczniów klasy I z przed­sta­wi­cie­lami służb Poli­cji i Straży miej­skiej. Funk­cjo­na­riu­sze opo­wia­dali o bez­pie­czeń­stwie do i ze szkoły.

19 września 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Dzień Rodziny

26.05. dzieci wraz z rodzi­cami i wycho­wawcą  świę­to­wały na Cyta­deli Dzień Rodziny.

7 czerwca 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Warsztaty Multimedialne Pan Tablet

Klasa pierw­sza brała udział w warsz­ta­tach mul­ti­me­dial­nych „Kodo­wa­nie Code Karts”. Już od początku zajęć każdy uczeń pra­co­wał z wła­snym table­tem, przy pomocy apli­ka­cji poznał pod­sta­wowe zna­cze­nie pro­gra­mo­wa­nia i kodo­wa­nia w codzien­nym życiu. Samo­dziel­nie pro­gra­mo­wał drogę samo­chodu. Na zakoń­cze­nie dzieci wcie­liły się w rolę uczest­nika „Table­tur­nieju” i spraw­dziły, co nowego zapa­mię­tały pod­czas spo­tka­nia z Panem Tabletem.

29 maja 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|