Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

Dnia 20 listo­pada 2018 roku odbyło się w naszej szkole kolejne spo­tka­nie z pisa­rzem Łuka­szem Wierz­bic­kim.
Tema­tem była naj­now­sza książka Ocean to pikuś. Ucznio­wie z zain­te­re­so­wa­niem słu­chali histo­rii o nie­sa­mo­wi­tych przy­go­dach A. Doby.
Książka jest dostępna w naszej bibliotece .

22 listopada 2018|Biblioteka, Z życia szkoły|

Młodzieżowe słowo roku — głosowaliśmy

Po raz drugi zor­ga­ni­zo­wano kon­kurs na mło­dzie­żowe słowo roku. Uczniów naszej szkoły zapo­znano z kon­kur­sem.
Wygrał  rze­czow­nik XD, który może też funk­cjo­no­wać jak wykrzyk­nik, par­ty­kuła, nie­odmienny przy­miot­nik lub przy­słó­wek, powstał jako połą­cze­nie liter sym­bo­li­zu­jące gra­ficz­nie uśmiech. XD, dziś zapi­sy­wane także iksde, należy głów­nie do języka pisa­nego mediów spo­łecz­no­ścio­wych, ale poja­wia się rów­nież w języku mówionym.

18 grudnia 2017|Biblioteka, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Zakamarki — spotkanie

Dnia 16.10.2017 po raz kolejny gości­li­śmy przed­sta­wi­ciela wydaw­nic­twa Zaka­marki. Klasa 2. miała zaję­cia poświę­cone serii Biuro Datek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai. Klasa 4. spo­tkała się z boha­te­rami książki Anty­kwa­riat pod Błę­kit­nym Lustrem. Nato­miast klasa 5. roz­ma­wiała na tematy filo­zo­ficzne na kan­wie książki Życie co to takiego?
To był udany czas i pro­mo­cja czytelnictwa.

20 października 2017|Biblioteka, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Literacki Nobel 2017 przyznany

Bry­tyj­czyk Kazuo Ishi­guro jest tego­rocz­nym lau­re­atem lite­rac­kiej Nagrody Nobla.

Jego pierw­sza powieść to “Pej­zaż w kolo­rze sepii” i Malarz świata ułudy” roz­gry­wają się w Naga­saki kilka lat po II woj­nie świa­to­wej. W 1989 został lau­re­atem Nagrody Bookera za trze­cią powieść “Okru­chy dnia”Inne jego powie­ści to m.in. “Nie­po­cie­szony” (1995), “Kiedy byli­śmy sie­ro­tami” (2000), “Pogrze­bany olbrzym” (2015) i tom […]

10 października 2017|Biblioteka, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. Zaję­cia bar­dzo się podo­bały i mamy nadzieję, ze nie był to pierw­szy i ostatni raz.

11 czerwca 2017|Biblioteka, Klasa I, Klasa II, Klasa III, Klasa IV, Klasa V, Klasa-VI, Z życia szkoły|

Warsztaty czytelnicze z Zakamarkami

Dnia 2.06.2017r. gościł w naszej szkole p. M. Gło­wiń­ski — przed­sta­wi­ciel wydaw­nic­twa Zaka­marki. Prze­pro­wa­dził zaję­cia dla klasy 4 i 5 o książce Anty­kwa­riat pod Błę­kit­nym Lustrem. To nowa seria Mar­tina Wid­marka – autora best­sel­le­ro­wej serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai. Tym razem książki prze­zna­czone są dla nieco star­szych czy­tel­ni­ków, a zatem wszyst­kich tych, któ­rzy nauczyli się czytać, […]

5 czerwca 2017|Biblioteka, Z życia szkoły|

Teatralne bilety za 500 groszy

Dzień Teatru Publicz­nego obcho­dzony będzie już po raz trzeci. Pomysł tego święta zro­dził się w 2015 roku, kiedy teatr publiczny w Pol­sce – a więc teatr dostępny i mówiący w imie­niu każ­dego – obcho­dził 250-lecie swo­jego ist­nie­nia. Ogól­no­pol­ska akcja biletu za gro­sze, była jed­nym z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń obcho­dów i cie­szyła się wiel­kim powo­dze­niem.
W akcji „Bilet […]

10 maja 2017|Biblioteka, Z życia szkoły|

Jeden z dzie­się­ciu. Wokół lek­tur gimnazjalnych – konkurs dla klasy 9

W 12 kwiet­nia 2017 r., prze­pro­wa­dzono kon­kurs ze zna­jo­mo­ści lek­tur. Został on ogło­szony w marcu, pisemne eli­mi­na­cje odbyły się w kla­sie. Kon­kurs prze­pro­wa­dzono w sali nr16 w obec­no­ści Dyrek­cji, a także uczniów klas gim­na­zjal­nych. W miłej atmos­fe­rze i kon­wen­cji popu­lar­nego tele­tur­nieju ucznio­wie zmie­rzyli się z lek­tu­rami. Młodsi kole­dzy z zapa­łem kibi­co­wali star­szym. Był to czas mile i poży­tecz­nie spę­dzony. Wygrała Ali­cja Falkiewicz.

20 kwietnia 2017|Biblioteka, Z życia szkoły|

Pomysł na sobotę u Raczyńskich –25.03.2017, godz. 12.

Zachę­cam do zapo­zna­nia z nową, cie­kawą pro­po­zy­cją Biblio­teki Raczyń­skich. CZYTATY to nowy cykl spo­tkań orga­ni­zo­wany przez Biblio­tekę Raczyń­skich z myślą o ojcach i dzie­ciach, któ­rzy chcą cie­ka­wie spę­dzić sobot­nie popo­łu­dnia. Spo­tka­nia będą doty­czyły m.in. sportu, tech­niki, histo­rii, sztuki i przy­rody, czyli tego, co inte­re­suje i dużych, i małych.

21 marca 2017|Biblioteka, Z życia szkoły|

Wieczór z twórczością Boba Dylana w Bibliotece Raczyńskich

Zachę­cam do zapo­zna­nia się z ofertą Salonu u Raczyń­skich. Dnia 20 lutego o godzi­nie 18.00 odbę­dzie się Wie­czór z twór­czo­ścią B. Dylana. Będzie można posłu­chać wykła­dów znaw­ców lite­ra­tury i utwo­rów nobli­sty w wyko­na­niu M. Jaku­bo­wicz. Polecam!

12 lutego 2017|Biblioteka, Z życia szkoły|