Koncert fortepianowy z okazji dnia “Babci i dziadka”

 

 

14 stycznia 2020|Rok szkolny 2019/20, Sekcja instrumentalna, Z życia szkoły|

Warsztaty „Skuteczna komunikacja”

Z ini­cja­tywy kie­row­nika sek­cji instru­men­tal­nej, p. Adriana Olszew­skiego, w dniu 29 kwiet­nia 2015 r., odbyły się warsz­taty: „Sku­teczna komu­ni­ka­cja”.
Nauczy­ciele – instru­men­ta­li­ści dzie­lili się swo­imi doświad­cze­niami, ale także mieli moż­li­wość pozna­nia modelu Non Vio­lence Com­mu­ni­ca­tion (Poro­zu­mie­nie Bez Prze­mocy wg Mar­shalla Rosen­berga), czy kwa­dratu komu­ni­ka­cyj­nego Frie­de­manna Schulza von Thuna.
Warsz­taty odbyły się w ramach Wewnątrz­sz­kol­nego Dosko­na­le­nia Nauczy­cieli, a […]

7 maja 2015|Sekcja instrumentalna|

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

10 kwiet­nia 2015 r. nauczy­ciele sek­cji instru­men­tal­nej i sek­cji przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach meto­dycz­nych „Muzyka w kolo­rach tęczy-nauka teo­rii muzyki z wyko­rzy­sta­niem pomocy RYTMMELODIAKOLORACH”. Autorką pro­gramu, wyko­rzy­stu­ją­cego zapro­jek­to­wane przez sie­bie pomoce dydak­tyczne, jest p. Karo­lina Barań­czuk — nauczy­ciel dyplo­mo­wany, edu­ka­tor w Cen­trum Szko­le­nio­wym eduskrypt.pl. Zapre­zen­to­wane przez pro­wa­dzącą spo­soby wyko­rzy­sta­nia pomocy dydak­tycz­nych są […]

15 kwietnia 2015|Sekcja instrumentalna|

Program przeglądów z fortepianu i instrumentów dodatkowych

II seme­strze roku szkol­nego 2014/2015

FORTEPIAN

kl. I - III – jeden dowol­nie wybrany utwór
kl. IVVIII – gama dur / moll ,
dwa utwory pro­gra­mowe wyko­nane z pamięci

INSTRUMENT DODATKOWY

kl. V — VIII — gama dur/moll,
etiuda i utwór dowolny (etiuda z nut, utwór dowolny z pamięci)

Uwaga!!!

Uczniów obo­wią­zuje strój galowy.

6 kwietnia 2015|Sekcja instrumentalna, Z życia szkoły|

Harmonogram przeglądów i koncertów

II semestr roku szkol­nego 2014/1015
Aula PSChJK

FORTEPIAN

Prze­glądy
Kl. VIII – 29.05.2015 r. (pią­tek) godz. 09:50 – 12:25
KL.VII – 26.05.2015 r. (wto­rek) godz. 10:50 – 11:35 numery w dzien­niku od 1–10
KL.VII – 26.05.2015 r. (wto­rek) godz. 13:35 – 15:10 numery w dzien­niku od 11–24
KL. VI — 27.05.2015 r. (środa) godz. 11:40 – 14:20
KL.V — 25.05.2015 r. (ponie­dzia­łek) godz. […]

5 kwietnia 2015|Sekcja instrumentalna, Z życia szkoły|