VI Warsztaty Chóralne zakończone!

W dniu 6 maja 2016 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbyła się kolejna, VI już edy­cja Warsz­ta­tów Chó­ral­nych „Chó­ralne abe­ca­dło”.
VI edy­cja wzbu­dziła jak zwy­kle sze­ro­kie zain­te­re­so­wa­nie. Przy­byli dyry­genci nie tylko z Pozna­nia, Wiel­ko­pol­ski ( Kościan, Kalisz, Koście­rzyna, Ple­szew, Słupca, Pamiąt­kowo, Zło­towa, Zbą­szyń, Suchy Las ), ale także Opola, Gdań­ska, Pucka, Byd­gosz­czy, War­szawy, Wrocławia, […]

Terminarz sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych rok szkolny 2015/2016

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych Rok szkolny 2015/2016
Ter­mi­narz
Semestr I
1. 20 Rocz­nica śmierci Patrona Szkoły – Jerzego Kur­czew­skiego 9.09.2015
2. Kon­cert z oka­zji 20 rocz­nicy śmierci prof.
3. Test Gor­dona
4. Spek­takl „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” 25–26.09.2015 udział soli­stów (Bie­gań­ski, Wój­cik, Koper­ski oraz Chóru Dziew­czę­cego)
5. Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Muzyki 1.10.2014 — czwar­tek
6. Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej – Kon­cert 14 […]

24 lutego 2016|Sek­cja przed­mio­tów ogólnomuzycznych|

O teście Średnia miara słuchu muzycznego

Test Śred­nia miara słu­chu muzycz­nego prze­zna­czony jest do pomiaru zdol­no­ści muzycz­nych (melo­dycz­nych i ryt­micz­nych) dzieci w wieku 6–9 lat. Test ten ma słu­żyć nauczy­cie­lom i rodzi­com do obiek­tyw­nej oceny zdol­no­ści muzycz­nych dzieci, tak aby każ­demu z nich można było zapew­nić jak naj­lep­sze warunki roz­woju muzycz­nego. Test jest przy­sto­so­wany do badań gru­po­wych, można jed­nak sto­so­wać go rów­nież w bada­niach indywidualnych. […]

6 października 2015|Sek­cja przed­mio­tów ogólnomuzycznych|

EGZMINY PROMOCYJNEZMIANA TERMINÓW !!!

CHÓR, ZESPOŁY WOKALNE CZERWIEC 2015 R.
PONIEDZIAŁEK, 8 CZERWCA 2015 R.
GODZ. 11:00 — KLASA IVCHÓR ( 17 uczniów zda­ją­cych)
( Komi­sja : p. J.Lehmann, p. D.Wojnowska, p. J. Krenz )
GODZ. 13:00 — KLASA V — CHÓR ( 11 uczniów zda­ją­cych )
( Komi­sja : p. J.Lehmann, p. D. Woj­now­ska, p. J.Krenz )
GODZ. 14:30 — KLASA VIII […]

V edycja Warsztatów Chóralnych „Chóralne abecadło”

W dniu 8 maja 2015 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbyła się kolejna, jubi­le­uszowa, V już edy­cja Warsz­ta­tów Chó­ral­nych „Chó­ralne abe­ca­dło”.
Wykła­dow­cami byli :

dr hab. Agnieszka Fran­ków – Żela­zny z Wro­cła­wia,
dr Zbi­gniew Gro­chal z Teatru Nowego w Pozna­niu
prof. dr hab. Krzysz­tof Szy­dzisz z Poznania.

V edy­cja wzbu­dziła bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie. Przy­je­chało 65 dyry­gen­tów i studentów […]