25.10.2018 r. ucznio­wie z VIII kl. PSChJK wystą­pili w przed­szkolu nr 67 na Gór­czy­nie. Przed­sta­wie­nie było w for­mie audy­cji muzycz­nej, w któ­rej zapre­zen­to­wali instru­menty per­ku­syjne, oraz śpie­wali frag­menty z opery Jaś i Mał­go­sia E. Hum­per­dincka. Przy­go­to­wani zostali przez p.Joannę Sza­blę, a przy for­te­pia­nie zasia­dał p. Łukasz Matusik.