27 listo­pada 2017 w Auli PSCHJK zapre­zen­to­wali się ucznio­wie p. Renaty Sikor­skiej. W wyko­na­niu uczniów zabrzmiały cie­kawe utwory, zróż­ni­co­wane sty­li­stycz­nie, w pięk­nych inter­pre­ta­cjach.
Wszyst­kim mło­dym pia­ni­stom należą się ser­deczne gratulacje.