30 listo­pada odbyły się gry i zabawy zwią­zane z obcho­dami imie­nin św. Andrzeja.