Rok szkolny 2017/2018

Nasze dziewczęta wśród najlepszych uczniów Poznania

Z ogromną rado­ścią infor­mu­jemy, że 11 naszych absol­wen­tek, które w czerwcu 2017 r. zakoń­czyły naukę w PSChJK, otrzy­mało pre­sti­żowe Nagrody Mia­sta Pozna­nia dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych za szcze­gólne osią­gnię­cia w nauce i sukcesy […]

Żabki i święta

13 grud­nia klasa III uczest­ni­czyła w zaję­ciach w Teatrze Ani­ma­cji przy CK Zamek w Pozna­niu. Ucznio­wie pozna­wali taj­niki sztuki ani­ma­cji z uży­ciem kukiełek.

Warsztaty zdobienia pierniczków

W grud­niu odbyły się warsz­taty zdo­bie­nia pier­nicz­ków. Na początku zajęć dzieci  zapo­znały się z pier­ni­kową histo­rią, z pocho­dze­niem przy­praw. Następ­nie samo­dziel­nie deko­ro­wały pier­niczki spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym lukrem.

Wigilia Klasowa

22 grud­nia Klasa III obcho­dziła Wigi­lię klasową.

Wielki Bal u Kurczewskiego

Młodzieżowe słowo roku — głosowaliśmy

Po raz drugi zor­ga­ni­zo­wano kon­kurs na mło­dzie­żowe słowo roku. Uczniów naszej szkoły zapo­znano z kon­kur­sem.
Wygrał  rze­czow­nik XD, który może też funk­cjo­no­wać jak wykrzyk­nik, par­ty­kuła, nie­odmienny przy­miot­nik lub przy­słó­wek, powstał jako połą­cze­nie liter sym­bo­li­zu­jące gra­ficz­nie uśmiech. […]

Audycja muzyczna w wykonaniu uczniów p. Renaty Sikorskiej

27 listo­pada 2017 w Auli PSCHJK zapre­zen­to­wali się ucznio­wie p. Renaty Sikor­skiej. W wyko­na­niu uczniów zabrzmiały cie­kawe utwory, zróż­ni­co­wane sty­li­stycz­nie, w pięk­nych inter­pre­ta­cjach.
Wszyst­kim mło­dym pia­ni­stom należą się ser­deczne gratulacje.

Andrzejki

W ostat­nich dniach listo­pada w Świe­tlicy Cafe odbyły się kla­sowe andrzejki. Były wróżby, zabawa taneczna i oczy­wi­ście tra­dy­cyjne pączki.

Wyjście do kina na Twój Vincent

Dnia 10.10.2017 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście do kina Helios na film o Vin­cen­cie van Goghu  Twój Vincent.

Jest to pierw­szy peł­no­me­tra­żowy film ani­mo­wany zre­ali­zo­wany tech­niką malarską.

Obraz na długo pozo­staje w pamięci. Niepowtarzalny.

Wyj­ście na przed­sta­wie­nie Mister Barańczak

Dnia 3.11.17 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Nowego na przed­sta­wie­nie Mister Barańczak.

To inte­re­su­jąca sztuka o  twór­czo­ści i życiu wybit­nego pozna­niaka Sta­ni­sława Barań­czaka. Ucznio­wie byli zachwy­ceni sło­wem, muzyką, grą i dowcipem.

Teatro­mani cze­kają na kolejne wyjście.

Jasełka na wesoło

Dyrek­cja Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zapra­sza ser­decz­nie wszyst­kich nauczy­cieli,  pra­cow­ni­ków, uczniów i ich rodzi­ców  oraz przy­ja­ciół PSChJK na piękne przed­sta­wie­nie “Jasełka na wesoło” orga­ni­zo­wane przez Joannę Sza­blę. Wystą­pią wszyst­kie nasze chóry: Kuku­łeczki, Dziew­częcy, Kameralny, […]

Dzień Pluszowego Misia

Pomimo róż­nych nowo­cze­snych zaba­wek to plu­szowy miś jest naj­więk­szym przy­ja­cie­lem dzieci. Z oka­zji Dnia Plu­szo­wego Misia ucznio­wie przy­nie­śli do szkoły swoje przy­tu­lanki. Chęt­nie też o nich opo­wia­dali. Poznali histo­rię maskotki, roz­wią­zy­wali rebusy, krzy­żówki oraz wysłuchali […]

Dyskoteka andrzejkowa

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nie tylko się uczymy, śpie­wamy i gramy ale też świet­nie bawimy. Ide­alną oka­zją do zabawy była dla nas zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski dys­ko­teka andrzej­kowa.
Wspól­nie z nami bawili się zaproszeni […]

Andrzejki

30 listo­pada klasa III obcho­dziła imie­niny Andrzeja. Uczniom towa­rzy­szyły gry i zabawy o tema­tyce andrzejkowej.

Dzień Patrona Szkoły

20 listo­pada 2017 r. obcho­dzi­li­śmy Dzień Patrona Szkoły Chó­ral­nej. W tym roku uro­czy­stość miała  szcze­gólny  charakter-szkoła otrzy­mała sztan­dar, przy­ję­li­śmy hymn  Szkoły Chó­ral­nej, a auli szkol­nej zostało nadane imię Jerzego Kur­czew­skiego. Swoją  obec­no­ścią uro­czy­stość uświet­nili zaproszeni […]

Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

Wczo­raj odbyło się spo­tka­nie dzieci z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej. Panie przy­po­mi­nały uczniom numery alar­mowe, zasady zacho­wa­nia się w kon­tak­tach z nie­zna­jo­mymi oraz zasady bez­piecz­nego poru­sza­nia się na ulicy. Na zakoń­cze­nie dzieci uczyły się […]

Warsztaty – Szkoła Opowiadania

14 listo­pada odbyło się spo­tka­nie autorki i tłu­maczki ksią­żek dla dzieci, współ­twórcy wydaw­nic­twa TRZY POMARAŃCZE, p. Anety Cruz-Kąciak, która opo­wia­dała i two­rzyła wraz z dziećmi histo­rie i opowiadania.

Poznań wczoraj, dzisiaj i jutro

9 listo­pada odbyły się zaję­cia plastyczno-techniczne prze­pro­wa­dzone w gru­pach kil­ku­oso­bo­wych nt. wizji mia­sta w prze­szło­ści, cza­sach obec­nych i przyszłości.

Spotkanie z Policją

9 listo­pada odbyło się spo­tka­nie uczniów z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej celem przy­po­mnie­nia o bez­pie­czeń­stwie w dro­dze do i ze szkoły.

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listo­pada 2017 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego uczczono Naro­dowe Święto Nie­pod­le­gło­ści. W tym roku przy­pada 99 rocz­nica odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści po 123 latach niewoli.

W godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych odbył się uro­czy­sty apel, na […]

Warsztaty „Jesienne lampiony”

W ostat­nich dniach paź­dzier­nika odbyła się lek­cja połą­czona z warsz­ta­tami „Jesienne lam­piony”. W pierw­szej czę­ści dzieci roz­ma­wiały o tra­dy­cjach zwią­za­nych z dniem Wszyst­kich Świę­tych, a następ­nie wyko­nały szklane dekoracje.

Zapraszamy na Koncert Galowy projektu “Nowowiejski-hołd Ojczyźnie”

Ser­decz­nie zapra­szamy na Kon­cert Galowy pro­jektu “Nowowiejski-hołd Ojczyź­nie” w ramach obcho­dów Naro­do­wego Święta Nie­pod­le­gło­ści.
13 listo­pada 2017 roku, godz. 18.00, Aula Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu
W pro­gra­mie: kom­po­zy­cje nagro­dzone w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Kom­po­zy­tor­skim “Nowo­wiej­ski in […]

Lampiony – Święto Zmarłych

30 paź­dzier­nika klasa III udała się do zaprzy­jaź­nio­nej świe­tlicy CAFE, w któ­rej to ucznio­wie wyko­ny­wali lam­piony z oka­zji nad­cho­dzą­cego święta.

Pasowanie na ucznia

13.10. odbyło się uro­czy­ste paso­wa­nie na ucznia PSChJK. Pierw­szo­kla­si­ści zostali powi­tani przez kole­gów z klasy trze­ciej, przed­sta­wi­ciela samo­rządu szkol­nego oraz dyrek­tora szkoły. Następ­nie zło­żyli  ślu­bo­wa­nie, po któ­rym pan dyrek­tor  klu­czem wio­li­no­wym paso­wał ich na uczniów  […]

Zapraszamy na koncert utworów kameralnych Feliksa Nowowiejskiego

ZAPROSZENIE

Ser­decz­nie zapra­szamy na kon­cert utwo­rów kame­ral­nych Feliksa Nowo­wiej­skiego i pol­skich kom­po­zy­to­rów I połowy XX wieku w wyko­na­niu soli­stów, zespo­łów wokal­nych i instru­men­tal­nych Zespołu Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu oraz Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego. W ramach […]

Projekt „Nowowiejski-hołd Ojczyźnie”

Zespół Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu jest bene­fi­cjen­tem pro­gramu Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego „Nowo­wiej­ski 2017”. Dofi­nan­so­wa­nie uzy­skał pro­jekt “Nowo­wiej­ski – hołd Ojczyź­nie”. Celem pro­jektu jest popu­la­ry­za­cja i upo­wszech­nie­nie wie­dzy o życiu i twór­czo­ści zwią­za­nego z […]

Zakamarki — spotkanie

Dnia 16.10.2017 po raz kolejny gości­li­śmy przed­sta­wi­ciela wydaw­nic­twa Zaka­marki. Klasa 2. miała zaję­cia poświę­cone serii Biuro Datek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai. Klasa 4. spo­tkała się z boha­te­rami książki Anty­kwa­riat pod Błę­kit­nym Lustrem. Nato­miast klasa 5. rozmawiała […]

Klasa IV w Energi Super Parku

12.10.17 klasa IV inte­gro­wała się aktyw­nie pod­czas wspól­nej zabawy w Energi Super Parku. Piru­ety w powie­trzu, akro­ba­cje, skoki z wyso­ko­ści, siło­wa­nie na rów­no­ważni, zjazdy  – potrzeba było nie­złej kon­dy­cji, zręcz­no­ści i spraw­no­ści fizycz­nej, by sprostać […]

Wokół Jubileuszu szkoły

Klasa IV – nie­co­dzien­nie i nie­po­wta­rzal­nie uwiecz­niamy chwilę wpi­su­jąc się w histo­rię 60 lat Szkoły Chóralnej

Literacki Nobel 2017 przyznany

Bry­tyj­czyk Kazuo Ishi­guro jest tego­rocz­nym lau­re­atem lite­rac­kiej Nagrody Nobla.

Jego pierw­sza powieść to “Pej­zaż w kolo­rze sepii” i Malarz świata ułudy” roz­gry­wają się w Naga­saki kilka lat po II woj­nie świa­to­wej. W 1989 został lau­re­atem Nagrody […]

Międzynarodowy Dzień Muzyki w Rogalinie

3 paź­dzier­nika ucznio­wie szkoły wzięli udział w kon­cer­cie z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Muzyki. Kon­cert odbył się w Pałacu w Roga­li­nie, w ramach pro­jektu „Nowowiejski-hołd Ojczyź­nie” reali­zo­wa­nego przez Zespół Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu.
Zespół Szkół Muzycz­nych jest […]

Sześćdziesiąte urodziny Szkoły Chóralnej

Nie­spełna tydzień po uro­czy­stym Kon­cer­cie Jubi­le­uszo­wym, gdy emo­cje już nieco opa­dły, nasza szkolna spo­łecz­ność spo­tkała się w auli przy wspa­nia­łym tor­cie, aby tra­dy­cji świę­to­wa­nia uro­dzin stało się zadość! Były podzię­ko­wa­nia, uśmie­chy i rado­sna atmos­fera. Szczególnie […]

MUZYCZNE ABC-adło

Sza­nowni Rodzice!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dziecko do wzię­cia udziału w popo­łu­dnio­wych zaję­ciach muzyczno – rucho­wych dla dzieci 5 – 7 let­nich pod nazwą

Muzyczne ABC – adło”

Roz­po­czy­namy je w dniu 4 paż­dzier­nika 2017 r.
W ramach zajęć pro­wa­dzo­nych przez naszych nauczy­cieli pro­po­nu­jemy naukę […]

Msza św. w kościele o.o.Franciszkanów (pl. Bernardyński)

W pią­tek 22 wrze­śnia 2017 r. o godzi­nie 18.00 w kościele o. o. Fran­cisz­ka­nów zosta­nie odpra­wiona msza św. w inten­cji ś.p. prof. Jerzego Kur­czew­skiego oraz zmar­łych peda­go­gów i pra­cow­ni­ków Szkoły Chó­ral­nej.
Ser­decz­nie zapraszamy.

Informacja dotycząca zakupu biletów –„cegiełek” na Koncert Jubileuszowy

Sza­nowni Pań­stwo,
infor­mu­jemy, że bilety na Kon­cert Jubi­le­uszowy z oka­zji 60-lecia Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego będą roz­pro­wa­dzane w for­mie „cegie­łek” w cenie 30 zł.
Orga­ni­za­cja kon­certu wiąże się z dużym nakła­dem finan­so­wym (hono­ra­ria dla muzy­ków orkiestrowych, […]

Wykaz podręczników obowiązujących w PSChJK w roku szkolnym 2017/2018

KLASA 1
 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

edu­ka­cja
wczesnoszkolna

Nowi
Tro­pi­ciele – dar­mowy
pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej
WSIP

J. Dymar­ska,
J. Hanisz i in.

język angiel­ski

Hello Explo­rer 1
(pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)-
dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej
Nowa Era

J. Heath i R. Adlar
i in.

reli­gia

Jeste­śmy w rodzi­nie Pana Jezusa
Pod­ręcz­nik i […]