2303, 2018

Mamy Laureata!

Z ogromną rado­ścią infor­mu­jemy, że MATEUSZ WOJTCZAK, uczeń klasy 8 naszej szkoły, zdo­był tytuł LAUREATA ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Ekonomicznej.

Kon­kurs, w któ­rym uczest­ni­czył Mate­usz, był dłu­go­trwały i wie­lo­eta­powy. W trak­cie eli­mi­na­cji szkol­nych, rejo­no­wych i […]

Czytaj dalej

903, 2018

Króciutko o niektórych wydarzeniach artystycznych w I półroczu roku szkolnego 2017/18

Jedną z wyjąt­ko­wych cech Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego jest umoż­li­wie­nie jej uczniom udziału w licz­nych wyda­rze­niach arty­stycz­nych mają­cych miej­sce na pre­sti­żo­wych sce­nach w pro­fe­sjo­nal­nych teatrach – spek­ta­klach przy­go­to­wa­nych we współ­pracy z innymi insty­tu­cjami artystycznymi.

Rok […]

Czytaj dalej

103, 2018

Kolejny wielki sukces Uli Bogackiej z kasy VII

Kolejny wielki suk­ces Uli Bogac­kiej z kasy VII, uczen­nicy p. Marzeny Micha­łow­skiej. 10.03. pod­czas III Wiel­ko­pol­skiego Kon­kursu Pio­senki Dzie­cię­cej I Mło­dzie­żo­wej Ulka zdo­była Złoty Dyplom, a jej wyjąt­kowa, nie­zwy­kle inte­re­su­jąca i przej­mu­jąca pre­zen­ta­cja pio­senki “Czas nas uczy […]

Czytaj dalej

2702, 2018

Przygotowanie do Dnia Europejskiego

W pią­tek 9.02.2018 r. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK wraz z przed­sta­wi­cie­lami wszyst­kich klas prze­pro­wa­dził loso­wa­nie  państw na Dzień Euro­pej­ski. Celem przy­go­to­wy­wa­nej imprezy jest przy­bli­że­nie uczniom tema­tyki zwią­za­nej z Unią Euro­pej­ską, a także poprzez dobrą zabawę lepsze […]

Czytaj dalej

1302, 2018

Dyskoteka karnawałowo-walentynkowa

W ostatni czwar­tek przed feriami w auli naszej szkoły odbyła się dys­ko­teka karnawałowo-walentynkowa. Była to oka­zja dla uczniów, aby miło spę­dzić czas, zin­te­gro­wać się poprzez wspólną zabawę i poru­szać się w ryt­mie muzyki. Harce i […]

Czytaj dalej

1002, 2018

Lekcja biblioteczna

05.02. odbyła się lek­cja biblio­teczna „ Czy­tam sobie. Mogę być, kim chcę”. Na początku zajęć ucznio­wie obej­rzeli spot pro­mu­jący czy­tel­nic­two wśród dzieci, a następ­nie zapo­znali się z zasa­dami korzy­sta­nia z zaso­bów biblio­teki szkol­nej. W dalszej […]

Czytaj dalej

1002, 2018

Złoty Dyplom dla Eleonory Klonowskiej

W sobotę 3 lutego 2018 r., w Aka­de­mii Muzycz­nej im. I.J. Pade­rew­skiego w Pozna­niu odbył się III Wiel­ko­pol­ski Kon­kurs Szkol­nej Pio­senki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej, kate­go­ria szkół pod­sta­wo­wych, w któ­rym wzięła udział Ele­onora Klo­now­ska z klasy […]

Czytaj dalej

902, 2018

Balik karnawałowy

Czytaj dalej

3001, 2018

Dzień Babci i Dziadka

19 stycz­nia klasa obcho­dziła Dzień Babci i Dziadka. Odbył się kon­cert i wspólny poczęstunek.

Czytaj dalej

3001, 2018

Wigilia klasowa

 Wigi­lia klasowa

Czytaj dalej