1908, 2017

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

 Uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkol­nego 2017/2018 odbę­dzie się dnia 4 wrze­śnia 2017 r. dla klas:

I-III               godz. 9.00
IV-VI             godz. 10.00
VII-IX            godz. 11.00

Ser­decz­nie zapraszamy!

Czytaj dalej

607, 2017

60-lecie Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Sza­nowny Wycho­wanku, Absol­wen­cie, Absol­wentko
Droga Kole­żanko i Kolego !
Mijają kolejne lata dzia­łal­no­ści Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego.
To już 60 lat od czasu, kiedy nasz Dyry­gent, Wycho­wawca i Przy­ja­ciel prof. Jerzy Kur­czew­ski powo­łał do życia jedyną jak […]

Czytaj dalej

607, 2017

Wykaz podręczników obowiązujących w PSChJK w roku szkolnym 2017/2018

KLASA 1
 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

edu­ka­cja
wczesnoszkolna

Nowi
Tro­pi­ciele – dar­mowy
pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej
WSIP

J. Dymar­ska,
J. Hanisz i in.

język angiel­ski

Hello Explo­rer 1
(pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)-
dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej
Nowa Era

J. Heath i R. Adlar
i in.

reli­gia

Jeste­śmy w rodzi­nie Pana Jezusa
Pod­ręcz­nik i […]

Czytaj dalej

706, 2017

Sukces uczennicy klasy VI PSChJK — Alicji Maciejewskiej

Jest nam miło poin­for­mo­wać o suk­ce­sie uczen­nicy klasy VI PSChJK — Ali­cji Macie­jew­skiej, która została lau­re­atką Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych w roku szkol­nym 2016/17.

Gala wrę­cze­nia zaświad­czeń i nagród odbyła się 26 […]

Czytaj dalej

506, 2017

Warsztaty czytelnicze z Zakamarkami

Dnia 2.06.2017r. gościł w naszej szkole p. M. Gło­wiń­ski — przed­sta­wi­ciel wydaw­nic­twa Zaka­marki. Prze­pro­wa­dził zaję­cia dla klasy 4 i 5 o książce Anty­kwa­riat pod Błę­kit­nym Lustrem. To nowa seria Mar­tina Wid­marka – autora best­sel­le­ro­wej serii Biuro Detektywistyczne […]

Czytaj dalej

2305, 2017

Lekcja z pupilem

Już kolejny raz odbyły się zaję­cia z pie­skiem. Tym razem swo­jego pupila przy­nio­sła Tosia. Opo­wie­działa dzie­ciom o rasie coc­ker spa­niel, a także o upodo­ba­niach i zwy­cza­jach Hap­sika. Na zakoń­cze­nie każdy mógł poba­wić się z gościem.

Czytaj dalej

1705, 2017

Międzynarodowy Tydzień Bibliotek

12 Maja klasa II wybrała się do Biblio­teki Uni­wer­sy­tec­kiej w Pozna­niu. Celem było zapo­zna­nie uczniów z pracą ludzi zwią­za­nych z książką i jej renowacją.

Czytaj dalej

1405, 2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I 2017/2018

Czytaj dalej

1005, 2017

Teatralne bilety za 500 groszy

Dzień Teatru Publicz­nego obcho­dzony będzie już po raz trzeci. Pomysł tego święta zro­dził się w 2015 roku, kiedy teatr publiczny w Pol­sce – a więc teatr dostępny i mówiący w imie­niu każ­dego – obcho­dził 250-lecie […]

Czytaj dalej

705, 2017

VII WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO” – 28.04.2017

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zakoń­czyły się w piątek,28.04.2017 r. kolejne warsz­taty chó­ralne. Pro­wa­dzący – p. Agnieszka Sowa z Byd­gosz­czy, p. Agnieszka Franków-Żelazny z Wro­cła­wia oraz p. Teresa Nowak z Pozna­nia swoją wie­dzę, sugestie […]

Czytaj dalej