1405, 2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I 2017/2018

Czytaj dalej

705, 2017

VII WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO” – 28.04.2017

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zakoń­czyły się w piątek,28.04.2017 r. kolejne warsz­taty chó­ralne. Pro­wa­dzący – p. Agnieszka Sowa z Byd­gosz­czy, p. Agnieszka Franków-Żelazny z Wro­cła­wia oraz p. Teresa Nowak z Pozna­nia swoją wie­dzę, sugestie […]

Czytaj dalej

2404, 2017

Zapraszamy do udziału w Koncercie Jubileuszowym z okazji 60– lecia Szkoły Chóralnej.

Zapra­szamy gorąco na Kon­cert Zespo­łów Wokal­nych: Affa­bre Con­ci­nui, któ­rego kie­row­nik arty­styczny, Piotr Lewan­dow­ski jest absol­wen­tem Szkoły Chó­ral­nej i byłym śpie­wa­kiem Chóru Chło­pięco– Męskiego pro­wa­dzo­nego przez Jerzego Kur­czew­skiego oraz Akry­wimy– dziew­czę­cego zespołu wokal­nego, w skład którego […]

Czytaj dalej

1004, 2017

Lekcja muzealna

Już kolejny raz klasa III wzięła udział w zaję­ciach warsz­ta­to­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych w Muzeum Naro­do­wym. Tema­tem lek­cji były „Opo­wie­ści obra­zów” – dla­czego warto czy­tać, słu­chać i oglą­dać, czyli baśnie, legendy, mity i inne histo­rie ukryte w […]

Czytaj dalej

1004, 2017

Sukces ALICJI FALKIEWICZ

Suk­ces ALICJI FALKIEWICZ
Już po raz trzeci z rządu ucznio­wie naszej szkoły brali udział w Ponadwo­je­wódz­kim Kon­kur­sie Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. I po raz trzeci uczeń naszej szkoły został jego fina­li­stą. W tym roku była to […]

Czytaj dalej

404, 2017

Wielkanocne pisanki

28 marca klasa II wybrała się do Muzeum Etno­gra­ficz­nego w Pozna­niu. Dzieci zapo­znały się z wyko­ny­wa­niem pisa­nek. Malo­wano woskiem i zanu­rzano w natu­ral­nych barwnikach.

Czytaj dalej

3003, 2017

Sukces Alicji Maciejewskiej

Bar­dzo miło jest nam poin­for­mo­wać, że uczen­nica klasy VI PSChJK — ALICJA MACIEJEWSKA zakwa­li­fi­ko­wała się do fina­ło­wego etapu Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
W przy­go­to­wa­niach do zma­gań z języ­kiem pol­skim uczen­nicę przy­go­to­wy­wały: p. […]

Czytaj dalej

2803, 2017

Skąd się bierze woda w kranie?”

W pią­tek odbyły się zaję­cia, które popro­wa­dziła pani z Aqu­anetu.  Opo­wie­działa o zaso­bach wody na naszej pla­ne­cie, skąd czer­piemy wodę słodką oraz jakie ma zna­cze­nie dla ludzi, zwie­rząt i roślin. Omó­wiła rów­nież drogę wody od […]

Czytaj dalej

2603, 2017

VII Warsztaty chóralne 28.IV

Z A P R A S Z A M Y !!!!
Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów  i  wszyst­kich ‚  któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy  z  zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VII   WARSZTATY  CHÓRALNECHÓRALNE   ABECADŁO”
POZNAŃSKA  SZKOŁA  CHÓRALNA  JERZEGO  […]

Czytaj dalej

2403, 2017

Zajęcia z ratownikiem medycznym

We wto­rek odwie­dził klasę III tata Ady, który jest ratow­ni­kiem medycz­nym.  Roz­po­czął lek­cję od przy­po­mnie­nia dzie­ciom nume­rów tele­fo­nów alar­mo­wych. Następ­nie zapre­zen­to­wał wypo­sa­że­nie torby ratow­nika medycz­nego oraz opo­wie­dział o prze­zna­cze­niu każ­dego przy­rządu. Poka­zał na fan­to­mie jak […]

Czytaj dalej