910, 2017

Międzynarodowy Dzień Muzyki w Rogalinie

3 paź­dzier­nika ucznio­wie szkoły wzięli udział w kon­cer­cie z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Muzyki. Kon­cert odbył się w Pałacu w Roga­li­nie, w ramach pro­jektu „Nowowiejski-hołd Ojczyź­nie” reali­zo­wa­nego przez Zespół Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu.
Zespół Szkół Muzycz­nych jest […]

Czytaj dalej

510, 2017

Sześćdziesiąte urodziny Szkoły Chóralnej

Nie­spełna tydzień po uro­czy­stym Kon­cer­cie Jubi­le­uszo­wym, gdy emo­cje już nieco opa­dły, nasza szkolna spo­łecz­ność spo­tkała się w auli przy wspa­nia­łym tor­cie, aby tra­dy­cji świę­to­wa­nia uro­dzin stało się zadość! Były podzię­ko­wa­nia, uśmie­chy i rado­sna atmos­fera. Szczególnie […]

Czytaj dalej

2709, 2017

MUZYCZNE ABC-adło

Sza­nowni Rodzice!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dziecko do wzię­cia udziału w popo­łu­dnio­wych zaję­ciach muzyczno – rucho­wych dla dzieci 5 – 7 let­nich pod nazwą

Muzyczne ABC – adło”

Roz­po­czy­namy je w dniu 4 paż­dzier­nika 2017 r.
W ramach zajęć pro­wa­dzo­nych przez naszych nauczy­cieli pro­po­nu­jemy naukę […]

Czytaj dalej

1209, 2017

Msza św. w kościele o.o.Franciszkanów (pl. Bernardyński)

W pią­tek 22 wrze­śnia 2017 r. o godzi­nie 18.00 w kościele o. o. Fran­cisz­ka­nów zosta­nie odpra­wiona msza św. w inten­cji ś.p. prof. Jerzego Kur­czew­skiego oraz zmar­łych peda­go­gów i pra­cow­ni­ków Szkoły Chó­ral­nej.
Ser­decz­nie zapraszamy.

Czytaj dalej

2308, 2017

Informacja dotycząca zakupu biletów –„cegiełek” na Koncert Jubileuszowy

Sza­nowni Pań­stwo,
infor­mu­jemy, że bilety na Kon­cert Jubi­le­uszowy z oka­zji 60-lecia Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego będą roz­pro­wa­dzane w for­mie „cegie­łek” w cenie 30 zł.
Orga­ni­za­cja kon­certu wiąże się z dużym nakła­dem finan­so­wym (hono­ra­ria dla muzy­ków orkiestrowych, […]

Czytaj dalej

607, 2017

Wykaz podręczników obowiązujących w PSChJK w roku szkolnym 2017/2018

KLASA 1
 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

edu­ka­cja
wczesnoszkolna

Nowi
Tro­pi­ciele – dar­mowy
pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej
WSIP

J. Dymar­ska,
J. Hanisz i in.

język angiel­ski

Hello Explo­rer 1
(pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)-
dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej
Nowa Era

J. Heath i R. Adlar
i in.

reli­gia

Jeste­śmy w rodzi­nie Pana Jezusa
Pod­ręcz­nik i […]

Czytaj dalej

1106, 2017

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. […]

Czytaj dalej

706, 2017

Sukces uczennicy klasy VI PSChJK — Alicji Maciejewskiej

Jest nam miło poin­for­mo­wać o suk­ce­sie uczen­nicy klasy VI PSChJK — Ali­cji Macie­jew­skiej, która została lau­re­atką Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych w roku szkol­nym 2016/17.

Gala wrę­cze­nia zaświad­czeń i nagród odbyła się 26 […]

Czytaj dalej

506, 2017

Warsztaty czytelnicze z Zakamarkami

Dnia 2.06.2017r. gościł w naszej szkole p. M. Gło­wiń­ski — przed­sta­wi­ciel wydaw­nic­twa Zaka­marki. Prze­pro­wa­dził zaję­cia dla klasy 4 i 5 o książce Anty­kwa­riat pod Błę­kit­nym Lustrem. To nowa seria Mar­tina Wid­marka – autora best­sel­le­ro­wej serii Biuro Detektywistyczne […]

Czytaj dalej

2305, 2017

Lekcja z pupilem

Już kolejny raz odbyły się zaję­cia z pie­skiem. Tym razem swo­jego pupila przy­nio­sła Tosia. Opo­wie­działa dzie­ciom o rasie coc­ker spa­niel, a także o upodo­ba­niach i zwy­cza­jach Hap­sika. Na zakoń­cze­nie każdy mógł poba­wić się z gościem.

Czytaj dalej