1006, 2017

Teatralne bilety za 500 groszy

Dzień Teatru Publicz­nego obcho­dzony będzie już po raz trzeci. Pomysł tego święta zro­dził się w 2015 roku, kiedy teatr publiczny w Pol­sce – a więc teatr dostępny i mówiący w imie­niu każ­dego – obcho­dził 250-lecie […]

Czytaj dalej

706, 2017

Sukces uczennicy klasy VI PSChJK — Alicji Maciejewskiej

Jest nam miło poin­for­mo­wać o suk­ce­sie uczen­nicy klasy VI PSChJK — Ali­cji Macie­jew­skiej, która została lau­re­atką Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych w roku szkol­nym 2016/17.

Gala wrę­cze­nia zaświad­czeń i nagród odbyła się 26 […]

Czytaj dalej

506, 2017

Warsztaty czytelnicze z Zakamarkami

Dnia 2.06.2017r. gościł w naszej szkole p. M. Gło­wiń­ski — przed­sta­wi­ciel wydaw­nic­twa Zaka­marki. Prze­pro­wa­dził zaję­cia dla klasy 4 i 5 o książce Anty­kwa­riat pod Błę­kit­nym Lustrem. To nowa seria Mar­tina Wid­marka – autora best­sel­le­ro­wej serii Biuro Detektywistyczne […]

Czytaj dalej

2305, 2017

Lekcja z pupilem

Już kolejny raz odbyły się zaję­cia z pie­skiem. Tym razem swo­jego pupila przy­nio­sła Tosia. Opo­wie­działa dzie­ciom o rasie coc­ker spa­niel, a także o upodo­ba­niach i zwy­cza­jach Hap­sika. Na zakoń­cze­nie każdy mógł poba­wić się z gościem.

Czytaj dalej

1705, 2017

Międzynarodowy Tydzień Bibliotek

12 Maja klasa II wybrała się do Biblio­teki Uni­wer­sy­tec­kiej w Pozna­niu. Celem było zapo­zna­nie uczniów z pracą ludzi zwią­za­nych z książką i jej renowacją.

Czytaj dalej

1405, 2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I 2017/2018

Czytaj dalej

705, 2017

VII WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO” – 28.04.2017

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zakoń­czyły się w piątek,28.04.2017 r. kolejne warsz­taty chó­ralne. Pro­wa­dzący – p. Agnieszka Sowa z Byd­gosz­czy, p. Agnieszka Franków-Żelazny z Wro­cła­wia oraz p. Teresa Nowak z Pozna­nia swoją wie­dzę, sugestie […]

Czytaj dalej

2704, 2017

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej

W dniach 19–21 kwiet­nia 2017 roku klasa 7 była na wycieczce w Kotli­nie Kłodz­kiej.  Zwie­dzi­li­śmy twier­dzę w Srebr­nej Górze i Kłodzku. Byli­śmy w Jaskini Niedź­wie­dziej, Błęd­nych Ska­łach , kopalni w Nowej Rudzie. Wycieczka pozo­sta­nie na […]

Czytaj dalej

2404, 2017

Zapraszamy do udziału w Koncercie Jubileuszowym z okazji 60– lecia Szkoły Chóralnej.

Zapra­szamy gorąco na Kon­cert Zespo­łów Wokal­nych: Affa­bre Con­ci­nui, któ­rego kie­row­nik arty­styczny, Piotr Lewan­dow­ski jest absol­wen­tem Szkoły Chó­ral­nej i byłym śpie­wa­kiem Chóru Chło­pięco– Męskiego pro­wa­dzo­nego przez Jerzego Kur­czew­skiego oraz Akry­wimy– dziew­czę­cego zespołu wokal­nego, w skład którego […]

Czytaj dalej

2004, 2017

Jeden z dzie­się­ciu. Wokół lek­tur gimnazjalnych – konkurs dla klasy 9

W 12 kwiet­nia 2017 r., prze­pro­wa­dzono kon­kurs ze zna­jo­mo­ści lek­tur. Został on ogło­szony w marcu, pisemne eli­mi­na­cje odbyły się w kla­sie. Kon­kurs prze­pro­wa­dzono w sali nr16 w obec­no­ści Dyrek­cji, a także uczniów klas gim­na­zjal­nych. W miłej atmos­fe­rze i kon­wen­cji popu­lar­nego tele­tur­nieju ucznio­wie zmierzyli […]

Czytaj dalej