2005, 2018

Kangur Matematyczny”

W roku 2018 mię­dzy­na­ro­dowy kon­kurs „Kan­gur Mate­ma­tyczny” odbył się w czwar­tek, 15 marca o godzi­nie 900. W dniu 15 maja br. ogło­szone zostały wyniki tego­rocz­nej edy­cji. Nastę­pu­jący ucznio­wie PSChJK uzy­skali wyróżnienia:

NATASZA RYBICKA klasa II
EWA KROMUSZCZYNSKA […]

Czytaj dalej

1805, 2018

Uroczysty apel z okazji Święta Narodowego 3. Maja

W przeded­niu 227. Rocz­nicy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3. Maja spo­łecz­ność szkolna uczest­ni­czyła w uro­czy­stym apelu poświę­co­nym temu histo­rycz­nemu wyda­rze­niu. W for­mie spek­ta­klu słowno – muzycz­nego ucznio­wie zapre­zen­to­wali naj­waż­niej­sze fakty zwią­zane z powsta­niem donio­słego, dru­giego po Konstytucji […]

Czytaj dalej

1805, 2018

Udział w Młodzieżowej Paradzie z okazji Święta Narodowego 3. Maja

Po raz pierw­szy w histo­rii Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nasz poczet sztan­da­rowy repre­zen­to­wał szkołę pod­czas mszy oraz brał udział w Mło­dzie­żo­wej Para­dzie. 3 maja 2018 r. W towa­rzy­stwie Ochot­ni­czego Repre­zen­ta­cyj­nego Oddziału Uła­nów Mia­sta Poznania, […]

Czytaj dalej

1605, 2018

VIII edycja Warsztatów Chóralnych „Chóralne abecadło”

W dniu 11 maja 2018 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbyła się kolejna, jubi­le­uszowa, VIII już edy­cja Warsz­ta­tów Chó­ral­nych „Chó­ralne abecadło”.

Wykła­dow­cami byli : prof. dr hab. Krzysz­tof Szy­dzisz z Pozna­nia, prof. dr hab. […]

Czytaj dalej

1804, 2018

GRATULACJE dla MATEUSZA

MATEUSZ WOJTCZAK, uczeń klasy 8 Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, został lau­re­atem Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. Uro­czy­stość wrę­cze­nia zaświad­czeń i nagród lau­re­atom kon­kur­sów przed­mio­to­wych w roku szkol­nym 2017/2018 odbyła się 16.04.2018 r. w […]

Czytaj dalej

1704, 2018

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył […]

Czytaj dalej

1604, 2018

Dzień Europejczyka

Klasa pierw­sza brała udział w ogól­nosz­kol­nym pro­jek­cie Dzień Euro­pej­czyka. Dzieci wspól­nie z rodzi­cami i wycho­wawcą zgro­ma­dziły i zapre­zen­to­wały mate­riały o Pol­sce. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się kącik regio­nalny oraz kuli­narny. Odwie­dza­jący mogli spró­bo­wać pol­skich spe­cja­łów: chleba […]

Czytaj dalej

1004, 2018

VIII WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO”

Z A P R A S Z A M Y !!!!
Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów  i  wszyst­kich ,
któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy  z  zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VIII   WARSZTATY  CHÓRALNECHÓRALNE   ABECADŁO”
POZNAŃSKA  SZKOŁA  CHÓRALNA  JERZEGO  KURCZEWSKIEGO
11  […]

Czytaj dalej

404, 2018

Chór Kameralny wystąpił podczas Międzyszkolnego Integracyjnego Konkursu Poezji Patriotycznej

15 marca Chór Kame­ralny PSChJK wystą­pił pod­czas Mię­dzysz­kol­nego Inte­gra­cyj­nego Kon­kursu Poezji Patrio­tycz­nej z oka­zji set­nej rocz­nicy odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści. Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wany został przez Zespół Szkół Spe­cjal­nych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu […]

Czytaj dalej

404, 2018

Dzień Europejczyka

27 marca odbył się szkolny Dzień Euro­pej­czyka. Klasa III przed­sta­wiała kul­turę grecką. Domi­no­wały togi, maski, wieńce lau­rowe oraz kuch­nia grecka wraz z naukami antycznymi.

Czytaj dalej