812, 2017

Jasełka na wesoło

Dyrek­cja Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zapra­sza ser­decz­nie wszyst­kich nauczy­cieli,  pra­cow­ni­ków, uczniów i ich rodzi­ców  oraz przy­ja­ciół PSChJK na piękne przed­sta­wie­nie “Jasełka na wesoło” orga­ni­zo­wane przez Joannę Sza­blę. Wystą­pią wszyst­kie nasze chóry: Kuku­łeczki, Dziew­częcy, Kameralny, […]

Czytaj dalej

512, 2017

Dzień Pluszowego Misia

Pomimo róż­nych nowo­cze­snych zaba­wek to plu­szowy miś jest naj­więk­szym przy­ja­cie­lem dzieci. Z oka­zji Dnia Plu­szo­wego Misia ucznio­wie przy­nie­śli do szkoły swoje przy­tu­lanki. Chęt­nie też o nich opo­wia­dali. Poznali histo­rię maskotki, roz­wią­zy­wali rebusy, krzy­żówki oraz wysłuchali […]

Czytaj dalej

512, 2017

Dyskoteka andrzejkowa

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nie tylko się uczymy, śpie­wamy i gramy ale też świet­nie bawimy. Ide­alną oka­zją do zabawy była dla nas zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski dys­ko­teka andrzej­kowa.
Wspól­nie z nami bawili się zaproszeni […]

Czytaj dalej

412, 2017

Andrzejki

30 listo­pada klasa III obcho­dziła imie­niny Andrzeja. Uczniom towa­rzy­szyły gry i zabawy o tema­tyce andrzejkowej.

Czytaj dalej

2811, 2017

Dzień Patrona Szkoły

20 listo­pada 2017 r. obcho­dzi­li­śmy Dzień Patrona Szkoły Chó­ral­nej. W tym roku uro­czy­stość miała  szcze­gólny  charakter-szkoła otrzy­mała sztan­dar, przy­ję­li­śmy hymn  Szkoły Chó­ral­nej, a auli szkol­nej zostało nadane imię Jerzego Kur­czew­skiego. Swoją  obec­no­ścią uro­czy­stość uświet­nili zaproszeni […]

Czytaj dalej

2411, 2017

Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

Wczo­raj odbyło się spo­tka­nie dzieci z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej. Panie przy­po­mi­nały uczniom numery alar­mowe, zasady zacho­wa­nia się w kon­tak­tach z nie­zna­jo­mymi oraz zasady bez­piecz­nego poru­sza­nia się na ulicy. Na zakoń­cze­nie dzieci uczyły się […]

Czytaj dalej

2211, 2017

Warsztaty – Szkoła Opowiadania

14 listo­pada odbyło się spo­tka­nie autorki i tłu­maczki ksią­żek dla dzieci, współ­twórcy wydaw­nic­twa TRZY POMARAŃCZE, p. Anety Cruz-Kąciak, która opo­wia­dała i two­rzyła wraz z dziećmi histo­rie i opowiadania.

Czytaj dalej

2111, 2017

Poznań wczoraj, dzisiaj i jutro

9 listo­pada odbyły się zaję­cia plastyczno-techniczne prze­pro­wa­dzone w gru­pach kil­ku­oso­bo­wych nt. wizji mia­sta w prze­szło­ści, cza­sach obec­nych i przyszłości.

Czytaj dalej

2111, 2017

Spotkanie z Policją

9 listo­pada odbyło się spo­tka­nie uczniów z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej celem przy­po­mnie­nia o bez­pie­czeń­stwie w dro­dze do i ze szkoły.

Czytaj dalej

1711, 2017

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listo­pada 2017 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego uczczono Naro­dowe Święto Nie­pod­le­gło­ści. W tym roku przy­pada 99 rocz­nica odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści po 123 latach niewoli.

W godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych odbył się uro­czy­sty apel, na […]

Czytaj dalej