Kon­ty­nu­ujemy obchody 75-lecia Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego oraz 25-rocznicy śmierci Jerzego Kur­czew­skiego.
W związku z tym kolejny kon­cert uświet­nia­jący te ważne wyda­rze­nia. Tym razem będzie to kon­cert poświę­cony naszemu Dyry­gen­towi, Wycho­wawcy, Przy­ja­cie­lowi, zało­ży­cie­lowi Chóru i Szkoły – Jerzemu Kur­czew­skiemu.
Chcemy z jed­nej strony przy­po­mnieć Pro­fe­sora jako osobę, ale także, a może przede wszyst­kim zapre­zen­to­wać Jego postać jako Twórcę.
Nawiązać […]