Ogło­sze­nie zostało opu­bli­ko­wane w sys­te­mie BZP pod adre­sem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx