Chór Dziewczęcy w Holandii i Belgii

W tym przed­świą­tecz­nym cza­sie, peł­nym zali­czeń, spraw­dzia­nów i przy­go­to­wań do świąt, repre­zen­tantki Chóru Dziew­czę­cego kon­cer­to­wały w Holan­dii i Bel­gii. Te kilka wystę­pów, to nie tylko śpie­wa­nie kolęd, ale także spo­tka­nia z Pola­kami miesz­ka­ją­cymi w Holan­dii i Bel­gii oraz wiele wzruszeń.

24 grudnia 2018|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Wesołych Świąt

Z oka­zji Świąt Bożego Naro­dze­nia i Nowego Roku skła­damy Pań­stwu naj­ser­decz­niej­sze życze­nia zdro­wia, pogody ducha, rado­snego czasu w gro­nie rodzin­nym, pomyśl­no­ści w reali­za­cji zamie­rzeń w nad­cho­dzą­cym roku.

21 grudnia 2018|Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Koncert z okazji stulecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego — zespoły Alla Fine oraz Lunatix

12 grud­nia 2018 połą­czone zespoły Alla Fine oraz Luna­tix wystą­pili w Zespole Szkół Spe­cjal­nych nr 102 w Pozna­niu pod­czas uro­czy­stego kon­certu z oka­zji stu­le­cia Wybu­chu Powsta­nia Wiel­ko­pol­skiego. W wyko­na­niu uczniów zabrzmiała Rota, Mar­sy­lianka Wiel­ko­pol­ska oraz Hymn Wiel­ko­pol­ski. Uro­czy­stość poprze­dziło odczy­ta­nie listu Pre­zy­denta RP Andrzeja Dudy.
Obej­rzyj rela­cję TVK Winogrady:

14 grudnia 2018|Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Projekt Edukacyjny

6 grud­nia odbył się pro­jekt edu­ka­cyjny reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Roz­woju Czy­tel­nic­twa. Tema­tem pro­jektu był inter­pre­ta­cja zacza­ro­wa­nego świata na pod­sta­wie książki „Syrop maga Abrakabry”.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Andrzejki

30 listo­pada odbyły się gry i zabawy zwią­zane z obcho­dami imie­nin św. Andrzeja.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Zajęcia Biblioteczne

29 listo­pada odbyły się zaję­cia biblio­teczne mające na celu zachę­ca­nie uczniów do wypo­ży­cza­nia ksią­żek. Każdy z uczniów otrzy­mał dyplom i kartę czytelnika.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Zajęcia na podstawie książki „Szczurki chwytają życie za ogon”

20 listo­pada odbyły się zaję­cia dot. pro­jektu edu­ka­cyj­nego reali­zo­wane w ramach pro­gramu roz­woju czytelnictwa.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Europejskie Dni Dziedzictwa

Pod­czas Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa Chór Dziew­częcy kon­cer­to­wał i to z ogrom­nym suk­ce­sem, jed­nak naj­więk­szą nie­spo­dzianką wyjazdu było spo­tka­nie z… Ada­mem Gesslerem :)

7 grudnia 2018|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Warsztaty w Bramie Poznania

Opo­wiem ci o wol­no­ści” – warsz­taty  prze­pro­wa­dzone w Bra­mie Pozna­nia z oka­zji 100 lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę niepodległości.

6 grudnia 2018|Klasa II, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Spotkanie z przedstawicielem wydawnictwa Zakamarki

Spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem wydaw­nic­twa Zaka­marki – zaję­cia prze­pro­wa­dzone na pod­sta­wie ksią­żek „Biuro detek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai”.

5 grudnia 2018|Klasa II, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|