Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

Dnia 20 listo­pada 2018 roku odbyło się w naszej szkole kolejne spo­tka­nie z pisa­rzem Łuka­szem Wierz­bic­kim.
Tema­tem była naj­now­sza książka Ocean to pikuś. Ucznio­wie z zain­te­re­so­wa­niem słu­chali histo­rii o nie­sa­mo­wi­tych przy­go­dach A. Doby.
Książka jest dostępna w naszej bibliotece .

22 listopada 2018|Biblioteka, Z życia szkoły|

I nagroda z Cantio Lodziensis

Wra­camy z Can­tio Lodzien­sis z I nagrodą oraz z Nagrodą Kura­tora Oświaty za naj­lep­szy chór dzie­cięcy Konkursu!!!

 

W Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

Za mun­du­rem Panny… CHÓREM! Dzi­siaj ponow­nie śpie­wa­li­śmy dla 31. Bazy Lot­nic­twa Tak­tycz­nego w Krzesinach

 

14 listopada 2018|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Spotkanie z jeżem

23 paź­dzier­nika klasa I zapo­znała się z życiem, budową oraz zwy­cza­jami leśnych zwie­rząt – jeży. Lek­cję popro­wa­dziła pani weterynarz.

6 listopada 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Spektakl baletowy

23 paź­dzier­nika klasa I wybrała się na spek­takl bale­towy pt. „Kró­lewna Śnieżka” w Teatrze Wiel­kim w Poznaniu.

6 listopada 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|