Zajęcia w interaktywnej sali „Ognik”

W paź­dzier­niku ucznio­wie klasy dru­giej uczest­ni­czyli w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez funk­cjo­na­riu­szy Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej. Naj­pierw zapo­znali się z pracą stra­żaka i sprzę­tem jaki wyko­rzy­stuje w swo­ich dzia­ła­niach. Następ­nie w inte­rak­tyw­nej sali „Ognik” pro­wa­dzący przy­po­mniał zasady bez­piecz­nego obcho­dze­nia się z ogniem, uświa­do­mił zagro­że­nia oraz jak pra­wi­dłowo zgła­szać zda­rze­nie. Atrak­cją zajęć był „Domek Zagro­żeń” – pełen dźwięków, […]

30 października 2018|Klasa II, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Audycji muzyczna dla przedszkoli

25.10.2018 r. ucznio­wie z VIII kl. PSChJK wystą­pili w przed­szkolu nr 67 na Gór­czy­nie. Przed­sta­wie­nie było w for­mie audy­cji muzycz­nej, w któ­rej zapre­zen­to­wali instru­menty per­ku­syjne, oraz śpie­wali frag­menty z opery Jaś i Mał­go­sia E. Hum­per­dincka. Przy­go­to­wani zostali przez p.Joannę Sza­blę, a przy for­te­pia­nie zasia­dał p. Łukasz Matusik.

25 października 2018|Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Pasowanie na ucznia PSCHJK

12 paź­dzier­nika odbyła się uro­czy­stość paso­wa­nia pierw­szo­kla­si­stów na uczniów Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej. Uro­czy­stość zaszczy­ciła p. Alina Kur­czew­ska, córka zało­ży­ciela szkoły.

23 października 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Dzień Chłopaka

Dnia 28.09.2018 r. w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chłopca. Z tej oka­zji ucznio­wie obda­ro­wani zostali słod­kimi nie­spo­dzian­kami. Dzień wcze­śniej 27 wrze­śnia prze­pro­wa­dzono gło­so­wa­nie wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca w szkole.

Uwień­cze­niem szkol­nego świę­to­wa­nia była mię­dzysz­kolna dys­ko­teka na którą zapro­szeni zostali ucznio­wie Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Bale­to­wej im. Olgi Sław­skiej – Lip­czyń­skiej w Pozna­niu. Wszy­scy wspa­niale się bawili.

18 października 2018|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

PIERWSZE MIEJSCE na 7. Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej “Maryi Matce”

Miło nam poin­for­mo­wać, że Dzi­siaj W DZIEŃ URODZIN JERZEGO KURCZEWSKIEGO, Zespół ALLA FINE (w skład któ­rego wcho­dzą nasze chó­rzystki z 8 i 9 klasy) pod dyrek­cją Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika, zdo­był PIERWSZE MIEJSCE ex aequo wraz z Chó­rem Dziew­czę­cym Szkoły Kate­dral­nej “Para­diso” dyr. Ewa Doma­gała na 7. Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pie­śni Maryj­nej “Maryi Matce”.

A poza […]

13 października 2018|Chór dziewczęcy, Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Głosowanie na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz wybory do Rady SU PSChJK

W dniu 25.09.2018r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego.
Łącz­nie zgło­szono 9 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddało 137 osób.

Wyniki:

Rado­sław Atras 97 gło­sów (71%)
Piotr Kusz 15 gło­sów (11%)
Adam Galas 11 gło­sów (8%)

Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 14 gło­sów (10%)

Komi­sja prze­pro­wa­dza­jąca gło­so­wa­nie oraz licząca głosy:

Julia Hele­niak
Iga Spy­chała
Paweł Wój­cik
Józef Biegański

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego został ponow­nie wybrany Rado­sław Atras […]

11 października 2018|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Spotkanie z przedstawicielami policji

We wrze­śniu odbyło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami poli­cji. Goście przy­po­mnieli zasady bez­pie­czeń­stwa w szkole, na dro­dze, w cza­sie wycie­czek oraz w kon­tak­tach z nie­zna­jo­mymi. Spraw­dzali rów­nież zna­jo­mość nume­rów tele­fo­nów alarmowych.

2 października 2018|Klasa II, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|