GRATULACJE dla MATEUSZA

MATEUSZ WOJTCZAK, uczeń klasy 8 Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, został lau­re­atem Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. Uro­czy­stość wrę­cze­nia zaświad­czeń i nagród lau­re­atom kon­kur­sów przed­mio­to­wych w roku szkol­nym 2017/2018 odbyła się 16.04.2018 r. w auli Szkoły Muzycz­nej przy ul. Sol­nej w Pozna­niu. Ucznia przy­go­to­wała do kon­kursu p. Marta Krajewska.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy Mate­uszowi i życzymy dalszych […]

18 kwietnia 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył się 27.03.2018 roku. Wyda­rze­nie szkolne miało na celu przy­bli­żyć uczniom piękno naszego kraju zarówno jak poka­zać cie­kawe i warte uwagi […]

Dzień Europejczyka

Klasa pierw­sza brała udział w ogól­nosz­kol­nym pro­jek­cie Dzień Euro­pej­czyka. Dzieci wspól­nie z rodzi­cami i wycho­wawcą zgro­ma­dziły i zapre­zen­to­wały mate­riały o Pol­sce. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się kącik regio­nalny oraz kuli­narny. Odwie­dza­jący mogli spró­bo­wać pol­skich spe­cja­łów: chleba ze smal­cem, ogór­ków kiszo­nych, rogali mar­ciń­skich czy pta­siego mleczka.

16 kwietnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

VIII WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO”

Z A P R A S Z A M Y !!!!
Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów  i  wszyst­kich ,
któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy  z  zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VIII   WARSZTATY  CHÓRALNECHÓRALNE   ABECADŁO”
POZNAŃSKA  SZKOŁA  CHÓRALNA  JERZEGO  KURCZEWSKIEGO
11  MAJA  2018 R. ; GODZ.  10 : 00
 

 

Wykła­dow­cami będą :  

Prof. dr hab.  Krzysz­tof  Szy­dzisz
– Dyry­gent i peda­gog wokalny,
Aka­de­mia Muzyczna– […]

10 kwietnia 2018|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Chór Kameralny wystąpił podczas Międzyszkolnego Integracyjnego Konkursu Poezji Patriotycznej

15 marca Chór Kame­ralny PSChJK wystą­pił pod­czas Mię­dzysz­kol­nego Inte­gra­cyj­nego Kon­kursu Poezji Patrio­tycz­nej z oka­zji set­nej rocz­nicy odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści. Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wany został przez Zespół Szkół Spe­cjal­nych nr 102 im. Jana Pawła II w Pozna­niu przy Patro­na­cie Naro­do­wym Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Andrzeja Dudy. Prócz pie­śni patrio­tycz­nych Chór Kame­ralny – jak pod­kre­ślił pro­wa­dzący uro­czy­stość – doko­nał prawykonania […]

4 kwietnia 2018|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Dzień Europejczyka

27 marca odbył się szkolny Dzień Euro­pej­czyka. Klasa III przed­sta­wiała kul­turę grecką. Domi­no­wały togi, maski, wieńce lau­rowe oraz kuch­nia grecka wraz z naukami antycznymi.

4 kwietnia 2018|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|