Wesołych Świąt

29 marca 2018|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Mamy Laureata!

Z ogromną rado­ścią infor­mu­jemy, że MATEUSZ WOJTCZAK, uczeń klasy 8 naszej szkoły, zdo­był tytuł LAUREATA ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Ekonomicznej.

Kon­kurs, w któ­rym uczest­ni­czył Mate­usz, był dłu­go­trwały i wie­lo­eta­powy. W trak­cie eli­mi­na­cji szkol­nych, rejo­no­wych i ponadwo­je­wódz­kich musiał odpo­wie­dzieć w trzech trud­nych testach na 120 pytań doty­czą­cych wie­dzy oby­wa­tel­skiej i eko­no­micz­nej oraz wyka­zać się dosko­nałą znajomością […]

23 marca 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Króciutko o niektórych wydarzeniach artystycznych w I półroczu roku szkolnego 2017/18

Jedną z wyjąt­ko­wych cech Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego jest umoż­li­wie­nie jej uczniom udziału w licz­nych wyda­rze­niach arty­stycz­nych mają­cych miej­sce na pre­sti­żo­wych sce­nach w pro­fe­sjo­nal­nych teatrach – spek­ta­klach przy­go­to­wa­nych we współ­pracy z innymi insty­tu­cjami artystycznymi.

Rok szkolny 2017/2018 w zakre­sie dzia­łań arty­stycz­nych  zain­au­gu­ro­wał udział śpie­wa­ków naszej szkoły w przed­sta­wie­niach „Ali­cji w Kra­inie Cza­rów”, zre­ali­zo­wa­nych we współpracy […]

9 marca 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Kolejny wielki sukces Uli Bogackiej z kasy VII

Kolejny wielki suk­ces Uli Bogac­kiej z kasy VII, uczen­nicy p. Marzeny Micha­łow­skiej. 10.03. pod­czas III Wiel­ko­pol­skiego Kon­kursu Pio­senki Dzie­cię­cej I Mło­dzie­żo­wej Ulka zdo­była Złoty Dyplom, a jej wyjąt­kowa, nie­zwy­kle inte­re­su­jąca i przej­mu­jąca pre­zen­ta­cja pio­senki “Czas nas uczy pogody” (muz.: Krze­si­mier Dęb­ski, słowa: Jacek Cygan) uzy­skała naj­wyż­sze uzna­nie jury, Grand Prix kon­kursu! Ulce towa­rzy­szył na sce­nie, gra­jąc na […]

1 marca 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|