Dzień Babci i Dziadka

19 stycz­nia klasa obcho­dziła Dzień Babci i Dziadka. Odbył się kon­cert i wspólny poczęstunek.

30 stycznia 2018|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Wigilia klasowa

 Wigi­lia klasowa

30 stycznia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Bal karnawałowy

26 stycz­nia odbył się balik z oka­zji Kar­na­wału. Ucznio­wie przy­szli poprze­bie­rani za różne postaci.

29 stycznia 2018|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Drzwi Otwarte w Szkole Chóralnej

Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Szkoły Chó­ral­nej i zapo­zna­nia się z naszą ofertą edu­ka­cyjną w ramach Drzwi Otwartych.

Pro­po­nu­jemy terminy:

29 stycz­nia 2018 (ponie­dzia­łek) godz. 17.00
26 marca 2018 (ponie­dzia­łek) godz. 17.00

23 stycznia 2018|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec adwentowy i szopkę betlejemską

Jak co roku w naszej szkole odbył się w grud­niu kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betle­jem­ską, doty­czący dwóch grup wie­ko­wych: klasy I-III oraz klasy IV-IX.
Dnia 22 grud­nia 2017r. nastą­piło roz­strzy­gnie­cie kon­kur­sów.
W skład jury wcho­dziły: pani dyrek­tor Joanna Macie­jow­ska, Anna Gajew­ska, Anna Gło­wacka, Aneta Nowak — Łoś

W kon­kur­sie na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy nagrody otrzymali:

–klasy […]

23 stycznia 2018|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Nasze dziewczęta wśród najlepszych uczniów Poznania

Z ogromną rado­ścią infor­mu­jemy, że 11 naszych absol­wen­tek, które w czerwcu 2017 r. zakoń­czyły naukę w PSChJK, otrzy­mało pre­sti­żowe Nagrody Mia­sta Pozna­nia dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych za szcze­gólne osią­gnię­cia w nauce i suk­cesy naukowe, spor­towe lub arty­styczne w roku szkol­nym 2016–2017.

Pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia nagród i wyróż­nień, która odbyła się 18 grud­nia 2017 r. […]

7 stycznia 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Żabki i święta

13 grud­nia klasa III uczest­ni­czyła w zaję­ciach w Teatrze Ani­ma­cji przy CK Zamek w Pozna­niu. Ucznio­wie pozna­wali taj­niki sztuki ani­ma­cji z uży­ciem kukiełek.

3 stycznia 2018|Klasa III, Rok szkolny 2017/18|

Warsztaty zdobienia pierniczków

W grud­niu odbyły się warsz­taty zdo­bie­nia pier­nicz­ków. Na początku zajęć dzieci  zapo­znały się z pier­ni­kową histo­rią, z pocho­dze­niem przy­praw. Następ­nie samo­dziel­nie deko­ro­wały pier­niczki spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym lukrem.

3 stycznia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18|

Wigilia Klasowa

22 grud­nia Klasa III obcho­dziła Wigi­lię klasową.

2 stycznia 2018|Klasa III, Rok szkolny 2017/18|