Wielki Bal u Kurczewskiego

29 grudnia 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Młodzieżowe słowo roku — głosowaliśmy

Po raz drugi zor­ga­ni­zo­wano kon­kurs na mło­dzie­żowe słowo roku. Uczniów naszej szkoły zapo­znano z kon­kur­sem.
Wygrał  rze­czow­nik XD, który może też funk­cjo­no­wać jak wykrzyk­nik, par­ty­kuła, nie­odmienny przy­miot­nik lub przy­słó­wek, powstał jako połą­cze­nie liter sym­bo­li­zu­jące gra­ficz­nie uśmiech. XD, dziś zapi­sy­wane także iksde, należy głów­nie do języka pisa­nego mediów spo­łecz­no­ścio­wych, ale poja­wia się rów­nież w języku mówionym.

18 grudnia 2017|Biblioteka, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Audycja muzyczna w wykonaniu uczniów p. Renaty Sikorskiej

27 listo­pada 2017 w Auli PSCHJK zapre­zen­to­wali się ucznio­wie p. Renaty Sikor­skiej. W wyko­na­niu uczniów zabrzmiały cie­kawe utwory, zróż­ni­co­wane sty­li­stycz­nie, w pięk­nych inter­pre­ta­cjach.
Wszyst­kim mło­dym pia­ni­stom należą się ser­deczne gratulacje.

16 grudnia 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Andrzejki

W ostat­nich dniach listo­pada w Świe­tlicy Cafe odbyły się kla­sowe andrzejki. Były wróżby, zabawa taneczna i oczy­wi­ście tra­dy­cyjne pączki.

14 grudnia 2017|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Wyjście do kina na Twój Vincent

Dnia 10.10.2017 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście do kina Helios na film o Vin­cen­cie van Goghu  Twój Vincent.

Jest to pierw­szy peł­no­me­tra­żowy film ani­mo­wany zre­ali­zo­wany tech­niką malarską.

Obraz na długo pozo­staje w pamięci. Niepowtarzalny.

13 grudnia 2017|Klasa VIII, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Wyj­ście na przed­sta­wie­nie Mister Barańczak

Dnia 3.11.17 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Nowego na przed­sta­wie­nie Mister Barańczak.

To inte­re­su­jąca sztuka o  twór­czo­ści i życiu wybit­nego pozna­niaka Sta­ni­sława Barań­czaka. Ucznio­wie byli zachwy­ceni sło­wem, muzyką, grą i dowcipem.

Teatro­mani cze­kają na kolejne wyjście.

10 grudnia 2017|Klasa VIII, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Jasełka na wesoło

Dyrek­cja Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zapra­sza ser­decz­nie wszyst­kich nauczy­cieli,  pra­cow­ni­ków, uczniów i ich rodzi­ców  oraz przy­ja­ciół PSChJK na piękne przed­sta­wie­nie “Jasełka na wesoło” orga­ni­zo­wane przez Joannę Sza­blę. Wystą­pią wszyst­kie nasze chóry: Kuku­łeczki, Dziew­częcy, Kame­ralny, w nastro­jo­wych kolędach…

8 grudnia 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Dzień Pluszowego Misia

Pomimo róż­nych nowo­cze­snych zaba­wek to plu­szowy miś jest naj­więk­szym przy­ja­cie­lem dzieci. Z oka­zji Dnia Plu­szo­wego Misia ucznio­wie przy­nie­śli do szkoły swoje przy­tu­lanki. Chęt­nie też o nich opo­wia­dali. Poznali histo­rię maskotki, roz­wią­zy­wali rebusy, krzy­żówki oraz wysłu­chali frag­men­tów książki „Kubuś Puchatek”.

5 grudnia 2017|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Dyskoteka andrzejkowa

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nie tylko się uczymy, śpie­wamy i gramy ale też świet­nie bawimy. Ide­alną oka­zją do zabawy była dla nas zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski dys­ko­teka andrzej­kowa.
Wspól­nie z nami bawili się zapro­szeni ucznio­wie z Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Bale­to­wej im. Olgi Sław­skiej – Lip­czyń­skiej w Pozna­niu. Humory wszyst­kim dopi­sy­wały. Gdy ktoś poczuł chęć na […]

5 grudnia 2017|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Andrzejki

30 listo­pada klasa III obcho­dziła imie­niny Andrzeja. Uczniom towa­rzy­szyły gry i zabawy o tema­tyce andrzejkowej.

4 grudnia 2017|Klasa III, Rok szkolny 2017/18|