Dzień Patrona Szkoły

20 listo­pada 2017 r. obcho­dzi­li­śmy Dzień Patrona Szkoły Chó­ral­nej. W tym roku uro­czy­stość miała  szcze­gólny  charakter-szkoła otrzy­mała sztan­dar, przy­ję­li­śmy hymn  Szkoły Chó­ral­nej, a auli szkol­nej zostało nadane imię Jerzego Kur­czew­skiego. Swoją  obec­no­ścią uro­czy­stość uświet­nili zapro­szeni goście-pani Alina Kur­czew­ska, dyrek­tor Jacek Sykul­ski, wie­lo­letni peda­go­dzy szkoły, któ­rzy wnie­śli zna­czący wkład w jej powsta­nie i roz­wój,  a także […]

28 listopada 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

Wczo­raj odbyło się spo­tka­nie dzieci z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej. Panie przy­po­mi­nały uczniom numery alar­mowe, zasady zacho­wa­nia się w kon­tak­tach z nie­zna­jo­mymi oraz zasady bez­piecz­nego poru­sza­nia się na ulicy. Na zakoń­cze­nie dzieci uczyły się jaką przy­jąć pozy­cję, gdy zostaną zaata­ko­wane przez agre­syw­nego psa.

24 listopada 2017|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Warsztaty – Szkoła Opowiadania

14 listo­pada odbyło się spo­tka­nie autorki i tłu­maczki ksią­żek dla dzieci, współ­twórcy wydaw­nic­twa TRZY POMARAŃCZE, p. Anety Cruz-Kąciak, która opo­wia­dała i two­rzyła wraz z dziećmi histo­rie i opowiadania.

22 listopada 2017|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Poznań wczoraj, dzisiaj i jutro

9 listo­pada odbyły się zaję­cia plastyczno-techniczne prze­pro­wa­dzone w gru­pach kil­ku­oso­bo­wych nt. wizji mia­sta w prze­szło­ści, cza­sach obec­nych i przyszłości.

21 listopada 2017|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Spotkanie z Policją

9 listo­pada odbyło się spo­tka­nie uczniów z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej celem przy­po­mnie­nia o bez­pie­czeń­stwie w dro­dze do i ze szkoły.

21 listopada 2017|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listo­pada 2017 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego uczczono Naro­dowe Święto Nie­pod­le­gło­ści. W tym roku przy­pada 99 rocz­nica odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści po 123 latach niewoli.

W godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych odbył się uro­czy­sty apel, na któ­rym zgro­ma­dziła się spo­łecz­ność szkoły.  Po odśpie­wa­niu hymnu naro­do­wego nastą­piła pre­zen­ta­cja wido­wi­ska o tema­tyce patrio­tycz­nej. Tre­ścią spek­ta­klu była wyre­ży­se­ro­wana rozmowa […]

17 listopada 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Warsztaty „Jesienne lampiony”

W ostat­nich dniach paź­dzier­nika odbyła się lek­cja połą­czona z warsz­ta­tami „Jesienne lam­piony”. W pierw­szej czę­ści dzieci roz­ma­wiały o tra­dy­cjach zwią­za­nych z dniem Wszyst­kich Świę­tych, a następ­nie wyko­nały szklane dekoracje.

17 listopada 2017|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

EGZAMINY PROMOCYJNE 2019

EGZAMINY PROMOCYJNECHÓR, ZESPOŁY WOKALNE TERMINY, SKŁADY KOMISJI ROK SZKOLNY 2018/2019
CHÓRY KLASOWEKLASY II, III, IV, V, VI
Wto­rek — 28.05.2019
CHÓRKL. III — godz. 10.00 — (20 osób) — Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący, Raczyń­ska Sła­wo­mira — czło­nek Pietraszko-Berlin Hanna — czło­nek
CHÓRKL. V — godz. 12.00 — (25 osób) — Lehmann […]

17 listopada 2017|Komunikaty|

Zapraszamy na Koncert Galowy projektu “Nowowiejski-hołd Ojczyźnie”

Ser­decz­nie zapra­szamy na Kon­cert Galowy pro­jektu “Nowowiejski-hołd Ojczyź­nie” w ramach obcho­dów Naro­do­wego Święta Nie­pod­le­gło­ści.
13 listo­pada 2017 roku, godz. 18.00, Aula Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu
W pro­gra­mie: kom­po­zy­cje nagro­dzone w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Kom­po­zy­tor­skim “Nowo­wiej­ski in memo­riam”, pie­śni, utwory instru­men­talne i wokalno-instrumentalne Feliksa Nowo­wiej­skiego w wyko­na­niu peda­go­gów i uczniów ZSM w Pozna­niu. Szkołę Chó­ralną repre­zen­tuje Chór […]

7 listopada 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Lampiony – Święto Zmarłych

30 paź­dzier­nika klasa III udała się do zaprzy­jaź­nio­nej świe­tlicy CAFE, w któ­rej to ucznio­wie wyko­ny­wali lam­piony z oka­zji nad­cho­dzą­cego święta.

6 listopada 2017|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|