Pasowanie na ucznia

13.10. odbyło się uro­czy­ste paso­wa­nie na ucznia PSChJK. Pierw­szo­kla­si­ści zostali powi­tani przez kole­gów z klasy trze­ciej, przed­sta­wi­ciela samo­rządu szkol­nego oraz dyrek­tora szkoły. Następ­nie zło­żyli  ślu­bo­wa­nie, po któ­rym pan dyrek­tor  klu­czem wio­li­no­wym paso­wał ich na uczniów  PSChJK. W dal­szej czę­ści zapre­zen­to­wali przy­go­to­wane wier­sze i pio­senki. Na zakoń­cze­nie dzieci i rodzice udali się do swo­jej  sali na […]

31 października 2017|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Zapraszamy na koncert utworów kameralnych Feliksa Nowowiejskiego

ZAPROSZENIE

Ser­decz­nie zapra­szamy na kon­cert utwo­rów kame­ral­nych Feliksa Nowo­wiej­skiego i pol­skich kom­po­zy­to­rów I połowy XX wieku w wyko­na­niu soli­stów, zespo­łów wokal­nych i instru­men­tal­nych Zespołu Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu oraz Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego. W ramach kon­certu wrę­czone zostaną nagrody lau­re­atom Poznań­skiego Tur­nieju Wie­dzy o Felik­sie Nowowiejskim.

Sala Biała Urzędu Mia­sta Poznania

4 listo­pada 2017 roku

29 października 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Projekt „Nowowiejski-hołd Ojczyźnie”

Zespół Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu jest bene­fi­cjen­tem pro­gramu Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego „Nowo­wiej­ski 2017”. Dofi­nan­so­wa­nie uzy­skał pro­jekt “Nowo­wiej­ski – hołd Ojczyź­nie”. Celem pro­jektu jest popu­la­ry­za­cja i upo­wszech­nie­nie wie­dzy o życiu i twór­czo­ści zwią­za­nego z Pozna­niem kom­po­zy­tora oraz uho­no­ro­wa­nie wybit­nego twórcy przez spo­łecz­ność jego Małej Ojczy­zny. Pro­jekt ma uświa­da­miać rangę dzieł Feliksa Nowo­wiej­skiego, ich walory […]

29 października 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

23 października 2017|Zapytania ofertowe|

Zakamarki — spotkanie

Dnia 16.10.2017 po raz kolejny gości­li­śmy przed­sta­wi­ciela wydaw­nic­twa Zaka­marki. Klasa 2. miała zaję­cia poświę­cone serii Biuro Datek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai. Klasa 4. spo­tkała się z boha­te­rami książki Anty­kwa­riat pod Błę­kit­nym Lustrem. Nato­miast klasa 5. roz­ma­wiała na tematy filo­zo­ficzne na kan­wie książki Życie co to takiego?
To był udany czas i pro­mo­cja czytelnictwa.

20 października 2017|Biblioteka, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Klasa IV w Energi Super Parku

12.10.17 klasa IV inte­gro­wała się aktyw­nie pod­czas wspól­nej zabawy w Energi Super Parku. Piru­ety w powie­trzu, akro­ba­cje, skoki z wyso­ko­ści, siło­wa­nie na rów­no­ważni, zjazdy  – potrzeba było nie­złej kon­dy­cji, zręcz­no­ści i spraw­no­ści fizycz­nej, by spro­stać każ­demu tram­po­li­no­wemu wezwa­niu – a tego z pew­no­ścią uczniom nie brakowało.

15 października 2017|Klasa IV, Rok szkolny 2017/18|

Wokół Jubileuszu szkoły

Klasa IV – nie­co­dzien­nie i nie­po­wta­rzal­nie uwiecz­niamy chwilę wpi­su­jąc się w histo­rię 60 lat Szkoły Chóralnej

14 października 2017|Klasa IV, Rok szkolny 2017/18|

Literacki Nobel 2017 przyznany

Bry­tyj­czyk Kazuo Ishi­guro jest tego­rocz­nym lau­re­atem lite­rac­kiej Nagrody Nobla.

Jego pierw­sza powieść to “Pej­zaż w kolo­rze sepii” i Malarz świata ułudy” roz­gry­wają się w Naga­saki kilka lat po II woj­nie świa­to­wej. W 1989 został lau­re­atem Nagrody Bookera za trze­cią powieść “Okru­chy dnia”Inne jego powie­ści to m.in. “Nie­po­cie­szony” (1995), “Kiedy byli­śmy sie­ro­tami” (2000), “Pogrze­bany olbrzym” (2015) i tom […]

10 października 2017|Biblioteka, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Międzynarodowy Dzień Muzyki w Rogalinie

3 paź­dzier­nika ucznio­wie szkoły wzięli udział w kon­cer­cie z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Muzyki. Kon­cert odbył się w Pałacu w Roga­li­nie, w ramach pro­jektu „Nowowiejski-hołd Ojczyź­nie” reali­zo­wa­nego przez Zespół Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu.
Zespół Szkół Muzycz­nych jest bene­fi­cjen­tem pro­gramu Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego „Nowo­wiej­ski 2017”. Pro­jekt ma na celu popu­la­ry­za­cję i upo­wszech­nie­nie wie­dzy o życiu i […]

9 października 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Sześćdziesiąte urodziny Szkoły Chóralnej

Nie­spełna tydzień po uro­czy­stym Kon­cer­cie Jubi­le­uszo­wym, gdy emo­cje już nieco opa­dły, nasza szkolna spo­łecz­ność spo­tkała się w auli przy wspa­nia­łym tor­cie, aby tra­dy­cji świę­to­wa­nia uro­dzin stało się zadość! Były podzię­ko­wa­nia, uśmie­chy i rado­sna atmos­fera. Szcze­gól­nie zasko­czeni wyda­wali się naj­młodsi ucznio­wie, wszak tort w szkole, w dodatku tak oka­zały, nie jest rze­czą codzienną! Słodki poczę­stu­nek wszystkim, […]

5 października 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|