MUZYCZNE ABC-adło

Sza­nowni Rodzice!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dziecko do wzię­cia udziału w popo­łu­dnio­wych zaję­ciach muzyczno – rucho­wych dla dzieci 5 – 7 let­nich pod nazwą

Muzyczne ABC – adło”

Roz­po­czy­namy je w dniu 4 paż­dzier­nika 2017 r.
W ramach zajęć pro­wa­dzo­nych przez naszych nauczy­cieli pro­po­nu­jemy naukę pio­se­nek, pod­stawy emi­sji głosu, ćwi­cze­nia ruchowe przy muzyce oraz grę na pro­stych instru­men­tach per­ku­syj­nych.
Zaję­cia roz­wi­jają muzyczne uzdol­nie­nia dzieci oraz przy­go­to­wują je do bada­nia przydatności […]

27 września 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Msza św. w kościele o.o.Franciszkanów (pl. Bernardyński)

W pią­tek 22 wrze­śnia 2017 r. o godzi­nie 18.00 w kościele o. o. Fran­cisz­ka­nów zosta­nie odpra­wiona msza św. w inten­cji ś.p. prof. Jerzego Kur­czew­skiego oraz zmar­łych peda­go­gów i pra­cow­ni­ków Szkoły Chó­ral­nej.
Ser­decz­nie zapraszamy.

12 września 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|