Sza­nowni Pań­stwo,
infor­mu­jemy, że bilety na Kon­cert Jubi­le­uszowy z oka­zji 60-lecia Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego będą roz­pro­wa­dzane w for­mie „cegie­łek” w cenie 30 zł.
Orga­ni­za­cja kon­certu wiąże się z dużym nakła­dem finan­so­wym (hono­ra­ria dla muzy­ków orkie­stro­wych, wyna­jem sali, druk mate­ria­łów rekla­mo­wych itp.) mimo tego, że z hono­ra­rium zre­zy­gno­wali absol­wenci szkoły oraz zespół Affa­bre Con­ci­nui. Dofi­nan­so­wa­nie ze […]