60-lecie Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Sza­nowny Wycho­wanku, Absol­wen­cie, Absol­wentko
Droga Kole­żanko i Kolego !
Mijają kolejne lata dzia­łal­no­ści Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego.
To już 60 lat od czasu, kiedy nasz Dyry­gent, Wycho­wawca i Przy­ja­ciel prof. Jerzy Kur­czew­ski powo­łał do życia jedyną jak dotąd w Pol­sce :
SZKOŁĘ CHÓRALNĄ
Jest to szcze­gólna oka­zja do spo­tka­nia się w gro­nie Przy­ja­ciół, Absol­wen­tów, Wycho­wan­ków dzieła Pro­fe­sora. Dzieła, które […]

6 lipca 2017|Komunikaty|

Wykaz podręczników obowiązujących w PSChJK w roku szkolnym 2017/2018

KLASA 1
 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

edu­ka­cja
wczesnoszkolna

Nowi
Tro­pi­ciele – dar­mowy
pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej
WSIP

J. Dymar­ska,
J. Hanisz i in.

język angiel­ski

Hello Explo­rer 1
(pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)-
dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej
Nowa Era

J. Heath i R. Adlar
i in.

reli­gia

Jeste­śmy w rodzi­nie Pana Jezusa
Pod­ręcz­nik i karty pracy.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red.J. Szpet, D. Jackowiak.

ryt­mika

Zakup we wrze­śniu — po usta­le­niu
z nauczy­cie­lem
Ćwi­cze­nia ryt­miczne dla dzieci zeszyt 1. klasa […]

6 lipca 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|