Lekcja z pupilem

Już kolejny raz odbyły się zaję­cia z pie­skiem. Tym razem swo­jego pupila przy­nio­sła Tosia. Opo­wie­działa dzie­ciom o rasie coc­ker spa­niel, a także o upodo­ba­niach i zwy­cza­jach Hap­sika. Na zakoń­cze­nie każdy mógł poba­wić się z gościem.

23 maja 2017|Klasa III, Z życia szkoły|

Międzynarodowy Tydzień Bibliotek

12 Maja klasa II wybrała się do Biblio­teki Uni­wer­sy­tec­kiej w Pozna­niu. Celem było zapo­zna­nie uczniów z pracą ludzi zwią­za­nych z książką i jej renowacją.

17 maja 2017|Klasa II, Z życia szkoły|

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I 2017/2018

14 maja 2017|Komunikaty, Z życia szkoły|

Teatralne bilety za 500 groszy

Dzień Teatru Publicz­nego obcho­dzony będzie już po raz trzeci. Pomysł tego święta zro­dził się w 2015 roku, kiedy teatr publiczny w Pol­sce – a więc teatr dostępny i mówiący w imie­niu każ­dego – obcho­dził 250-lecie swo­jego ist­nie­nia. Ogól­no­pol­ska akcja biletu za gro­sze, była jed­nym z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń obcho­dów i cie­szyła się wiel­kim powo­dze­niem.
W akcji „Bilet […]

10 maja 2017|Biblioteka, Z życia szkoły|

VII WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO” – 28.04.2017

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zakoń­czyły się w piątek,28.04.2017 r. kolejne warsz­taty chó­ralne. Pro­wa­dzący – p. Agnieszka Sowa z Byd­gosz­czy, p. Agnieszka Franków-Żelazny z Wro­cła­wia oraz p. Teresa Nowak z Pozna­nia swoją wie­dzę, suge­stie doświad­cze­nie prze­ka­zy­wali słu­cha­czom, któ­rzy przy­je­chali do Pozna­nia z 30 miast z całej Pol­ski. A były to czę­sto bar­dzo odle­głe miejscowości, […]

7 maja 2017|Z życia szkoły|