Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej

W dniach 19–21 kwiet­nia 2017 roku klasa 7 była na wycieczce w Kotli­nie Kłodz­kiej.  Zwie­dzi­li­śmy twier­dzę w Srebr­nej Górze i Kłodzku. Byli­śmy w Jaskini Niedź­wie­dziej, Błęd­nych Ska­łach , kopalni w Nowej Rudzie. Wycieczka pozo­sta­nie na długo w pamięci, prze­ży­li­śmy zamieć śnieżną wio­sną. Aura i wra­że­nia niezapomniane.

27 kwietnia 2017|Klasa VII, Z życia szkoły|

Zapraszamy do udziału w Koncercie Jubileuszowym z okazji 60– lecia Szkoły Chóralnej.

Zapra­szamy gorąco na Kon­cert Zespo­łów Wokal­nych: Affa­bre Con­ci­nui, któ­rego kie­row­nik arty­styczny, Piotr Lewan­dow­ski jest absol­wen­tem Szkoły Chó­ral­nej i byłym śpie­wa­kiem Chóru Chło­pięco– Męskiego pro­wa­dzo­nego przez Jerzego Kur­czew­skiego oraz Akry­wimy– dziew­czę­cego zespołu wokal­nego, w skład któ­rego wcho­dzą obecne uczen­nice Poznań­skiej Szkoły Chóralnej.

W imie­niu dyrek­cji szkoły i człon­ków zespo­łów zapra­sza
Dorota Woj­now­ska, kie­row­nik arty­styczny zespołu Akrywima

Obchody 60-lecia Poznańskiej […]

24 kwietnia 2017|Z życia szkoły|

Jeden z dzie­się­ciu. Wokół lek­tur gimnazjalnych – konkurs dla klasy 9

W 12 kwiet­nia 2017 r., prze­pro­wa­dzono kon­kurs ze zna­jo­mo­ści lek­tur. Został on ogło­szony w marcu, pisemne eli­mi­na­cje odbyły się w kla­sie. Kon­kurs prze­pro­wa­dzono w sali nr16 w obec­no­ści Dyrek­cji, a także uczniów klas gim­na­zjal­nych. W miłej atmos­fe­rze i kon­wen­cji popu­lar­nego tele­tur­nieju ucznio­wie zmie­rzyli się z lek­tu­rami. Młodsi kole­dzy z zapa­łem kibi­co­wali star­szym. Był to czas mile i poży­tecz­nie spę­dzony. Wygrała Ali­cja Falkiewicz.

20 kwietnia 2017|Biblioteka, Z życia szkoły|

Lekcja muzealna

Już kolejny raz klasa III wzięła udział w zaję­ciach warsz­ta­to­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych w Muzeum Naro­do­wym. Tema­tem lek­cji były „Opo­wie­ści obra­zów” – dla­czego warto czy­tać, słu­chać i oglą­dać, czyli baśnie, legendy, mity i inne histo­rie ukryte w obrazach.

10 kwietnia 2017|Klasa III, Z życia szkoły|

Sukces ALICJI FALKIEWICZ

Suk­ces ALICJI FALKIEWICZ
Już po raz trzeci z rządu ucznio­wie naszej szkoły brali udział w Ponadwo­je­wódz­kim Kon­kur­sie Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. I po raz trzeci uczeń naszej szkoły został jego fina­li­stą. W tym roku była to uczen­nica klasy dzie­wią­tej ALICJA FALKIEWICZ.

Kon­kurs skła­da­jący się z trzech eta­pów spraw­dzał nie tylko wie­dzę oby­wa­tel­ską i eko­no­miczną oraz znajomość […]

10 kwietnia 2017|Klasa IX, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Koncert Magdy Umer w Teatrze Wielkim

Dnia 3.04.2017 roku zain­te­re­so­wani ucznio­wie wraz z wycho­wawcą wybrali się do poznań­skiego Teatru Wiel­kiego. Wysłu­cha­li­śmy Pio­senki Star­szych Panów. Był to czas wyjąt­kowy, atrak­cyjny. Po kon­cer­cie udało się nam zro­bić wspólne zdję­cie z artystami.

10 kwietnia 2017|Klasa VII, Z życia szkoły|

Wielkanocne pisanki

28 marca klasa II wybrała się do Muzeum Etno­gra­ficz­nego w Pozna­niu. Dzieci zapo­znały się z wyko­ny­wa­niem pisa­nek. Malo­wano woskiem i zanu­rzano w natu­ral­nych barwnikach.

4 kwietnia 2017|Klasa II, Z życia szkoły|