Konkurs czytelniczy

W dniu 10 marca odbył się kon­kurs czy­tel­ni­czy „I Ty możesz zostać Detek­ty­wem”.
Lau­re­aci:
I – Wero­nika Huda
II – Gabriela Adam­czyk, Lila Komo­row­ska, Gabriela Wró­blew­ska
III – Agata Bart­ko­wiak, Wero­nika Bąk

20 marca 2017|Klasa II, Z życia szkoły|

Balik karnawałowy

W ostat­nim tygo­dniu przed feriami dzieci z klasy pierw­szej, dru­giej i trze­ciej uczest­ni­czyły w baliku kar­na­wa­ło­wym. Pra­wie wszy­scy ucznio­wie wcie­lili się w ulu­bio­nych boha­te­rów fil­mów czy ksią­żek. Chętni mogli spró­bo­wać swo­ich sił w róż­nych konkurencjach.

16 marca 2017|Klasa III, Z życia szkoły|

Dzień Babci i Dziadka

Z oka­zji Dnia Babci i Dziadka ucznio­wie klasy trze­ciej przy­go­to­wali dla swo­ich dziad­ków insce­ni­za­cję. Były rów­nież pre­zenty, samo­dziel­nie wyko­nane mydełka. Na zakoń­cze­nie goście zostali zapro­szeni na słodki poczęstunek.

15 marca 2017|Klasa III, Z życia szkoły|

Wyjście do Teatru Nowego

Dnia 10.03.17 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Nowego na przed­sta­wie­nie O szczy­tach roz­pa­czy i uśmie­chu ste­war­dessy. To sztuka o  depre­sji prze­ży­wa­nej przez kobiety róż­nych epok — W. Woolf, Justynę Kowal­czyk i ste­war­dessę.
Teatro­mani cze­kają na kolejne wyjście.

15 marca 2017|Klasa IX, Klasa VII, Klasa VIII, Z życia szkoły|

Wigilia klasowa

14 marca 2017|Klasa III, Z życia szkoły|

Drzwi otwarte w Szkole Chóralne

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szamy w dniu 23 marca (środa) o godz. 17.00

10 marca 2017|Komunikaty|

Walentynki i dyskoteka karnawałowa

14 lutego obcho­dzi­li­śmy Dzień Zako­cha­nych czyli popu­larne „Walen­tynki”. W tym dniu zwy­cza­jem jest wysy­ła­nie listów zawie­ra­ją­cych miło­sne wyzna­nia lub zwy­kłe wyrazy sym­pa­tii i przy­jaźni. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK uru­cho­mił akcję „Poczta Walen­tyn­kowa”. Każdy, kto chciał prze­ka­zać kartkę walen­tyn­kową lub upo­mi­nek swo­jej sym­pa­tii, mógł je zosta­wić w spe­cjal­nej skrzynce. Przed­sta­wi­ciele Samo­rządu roz­dali walen­tynki zain­te­re­so­wa­nym uczniom.

W czwar­tek 24.02.2017r. […]

8 marca 2017|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|