Sukces Alicji Maciejewskiej

Bar­dzo miło jest nam poin­for­mo­wać, że uczen­nica klasy VI PSChJK — ALICJA MACIEJEWSKA zakwa­li­fi­ko­wała się do fina­ło­wego etapu Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
W przy­go­to­wa­niach do zma­gań z języ­kiem pol­skim uczen­nicę przy­go­to­wy­wały: p. Agata Moskal, p. Ewa Jaskółka i p. Zofia Trze­ciak.
Ali­cji gra­tu­lu­jemy i życzymy powo­dze­nia w fina­ło­wym eta­pie kon­kursu, który odbę­dzie się […]

30 marca 2017|Klasa-VI, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Skąd się bierze woda w kranie?”

W pią­tek odbyły się zaję­cia, które popro­wa­dziła pani z Aqu­anetu.  Opo­wie­działa o zaso­bach wody na naszej pla­ne­cie, skąd czer­piemy wodę słodką oraz jakie ma zna­cze­nie dla ludzi, zwie­rząt i roślin. Omó­wiła rów­nież drogę wody od uję­cia do oczysz­czalni ście­ków. Dzieci z uwagą słu­chały o roli, jaką peł­nią małże. Poru­szony został też pro­blem zanie­czysz­cza­nia wody, a […]

28 marca 2017|Klasa III, Z życia szkoły|

VII Warsztaty chóralne 28.IV

Z A P R A S Z A M Y !!!!
Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów  i  wszyst­kich ‚  któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy  z  zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VII   WARSZTATY  CHÓRALNECHÓRALNE   ABECADŁO”
POZNAŃSKA  SZKOŁA  CHÓRALNA  JERZEGO  KURCZEWSKIEGO
28  KWIETNIA  2017 R. ; GODZ.  09 : 00
Wykła­dow­cami  będą :  
mgr  Agnieszka  Sowa      
– Dyry­gent i peda­gog wokalny, Chór […]

26 marca 2017|Komunikaty, Z życia szkoły|

Zajęcia z ratownikiem medycznym

We wto­rek odwie­dził klasę III tata Ady, który jest ratow­ni­kiem medycz­nym.  Roz­po­czął lek­cję od przy­po­mnie­nia dzie­ciom nume­rów tele­fo­nów alar­mo­wych. Następ­nie zapre­zen­to­wał wypo­sa­że­nie torby ratow­nika medycz­nego oraz opo­wie­dział o prze­zna­cze­niu każ­dego przy­rządu. Poka­zał na fan­to­mie jak udzie­lić pomocy oso­bie przy­tom­nej, a także nieprzytomnej.

24 marca 2017|Klasa III, Z życia szkoły|

Wiosenne Warsztaty Chóru Dziewczęcego

Przed wio­sen­nymi kon­cer­tami dziew­częta roz­grze­wały swoje kosteczki, mię­śnie i krta­nie. Ponadto zgru­po­wa­nie Chóru Dziew­czę­cego w Pusz­czy Zie­lonce miało miej­sce pod­czas prze­si­le­nia zimowo– wio­sen­nego, więc panny inten­syw­nie nama­wiały Wio­snę do poka­za­nia swych uroków.

24 marca 2017|Chór dziewczęcy, Z życia szkoły|

Sport z licealistami

W pierw­szy dzień wio­sny ucznio­wie klasy II mieli oka­zję do odby­cia lek­cji spor­to­wych pod kie­run­kiem lice­ali­stów z pobli­skiego Liceum im. Marii Magdaleny.

23 marca 2017|Klasa II, Z życia szkoły|

Pierwszy dzień wiosny

W pierw­szy dzień wio­sny ucznio­wie klasy II poszli na spa­cer powi­tać wio­snę i jej oznaki. Na zakoń­cze­nie wszy­scy udali się na plac zabaw.

23 marca 2017|Klasa II, Z życia szkoły|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

21 marca 2017|Zapytania ofertowe|

Pomysł na sobotę u Raczyńskich –25.03.2017, godz. 12.

Zachę­cam do zapo­zna­nia z nową, cie­kawą pro­po­zy­cją Biblio­teki Raczyń­skich. CZYTATY to nowy cykl spo­tkań orga­ni­zo­wany przez Biblio­tekę Raczyń­skich z myślą o ojcach i dzie­ciach, któ­rzy chcą cie­ka­wie spę­dzić sobot­nie popo­łu­dnia. Spo­tka­nia będą doty­czyły m.in. sportu, tech­niki, histo­rii, sztuki i przy­rody, czyli tego, co inte­re­suje i dużych, i małych.

21 marca 2017|Biblioteka, Z życia szkoły|

Warsztaty w Muzeum Narodowym

09.03. dzieci uczest­ni­czyły w lek­cji muze­al­nej w Muzeum Naro­do­wym. Poznały barwy pod­sta­wowe i pochodne, a także spo­sób łącze­nia ich. Szu­kały obra­zów wyko­na­nych kolo­rami cie­płymi i zim­nymi. Na zakoń­cze­nie odbyły się warsz­taty plastyczne.

21 marca 2017|Klasa III, Z życia szkoły|