Uczniowie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Klasa IX 14 lutego 2017 roku uczest­ni­czyła w zaję­ciach w Col­le­gium Altum na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu. Zaję­cia dla naszych uczniów popro­wa­dził dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP, który na początku przed­sta­wił histo­rię powsta­nia i dzia­łal­no­ści uczelni, a następ­nie popro­wa­dził wykład doty­czący mowy ciała i nego­cja­cji w biz­ne­sie. W dru­giej czę­ści czte­ro­go­dzin­nych zajęć ucznio­wie mogli […]

27 lutego 2017|Klasa IX, Z życia szkoły|

Sprawiedliwe wśród Narodów Świata” w naszej szkole

16 lutego 2017 roku w naszej szkole gościły panie Jadwiga Szczeszak-Frymel i Lucjanna Kuź­nicka zd. Adam­czyk. Spo­tkały się z mło­dzieżą gim­na­zjum, aby opo­wie­dzieć o swo­ich prze­ży­ciach z cza­sów II wojny świa­to­wej, kiedy to jako młode dziew­częta z nara­że­niem życia poma­gały rodzi­com w ukry­wa­niu dwóch żydow­skich chłop­ców. Za swoją boha­ter­ską postawę otrzy­mały w 1997 roku medal „Spra­wie­dliwy wśród Naro­dów Świata”–najwyższe izra­el­skie odzna­cze­nie cywilne przy­zna­wane przez Insty­tut Jad Wasem w Jero­zo­li­mie.
Na meda­lach, które otrzy­mały obie panie, wid­nieje napis: „Kto […]

26 lutego 2017|Z życia szkoły|

Uczennica klasy IX w finale konkursu

Miło nam poin­for­mo­wać, że ALICJA FALKIEWICZ, uczen­nica klasy IX naszej szkoły, zakwa­li­fi­ko­wała się do finału Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej.
Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy Ali­cji i już trzy­mamy kciuki za finał!

26 lutego 2017|Klasa IX, Z życia szkoły|

Bal karnawałowy

W dniu 17 lutego odbył się w kla­sach I-III Bal kar­na­wa­łowy. Była to zabawa, w któ­rej ucznio­wie brali udział w róż­nych grach i zaba­wach, oraz tań­czyli do muzyki, nad którą czu­wał pro­fe­sjo­nalny DJ.

22 lutego 2017|Klasa II, Z życia szkoły|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

15 lutego 2017|Zapytania ofertowe|

Wieczór z twórczością Boba Dylana w Bibliotece Raczyńskich

Zachę­cam do zapo­zna­nia się z ofertą Salonu u Raczyń­skich. Dnia 20 lutego o godzi­nie 18.00 odbę­dzie się Wie­czór z twór­czo­ścią B. Dylana. Będzie można posłu­chać wykła­dów znaw­ców lite­ra­tury i utwo­rów nobli­sty w wyko­na­niu M. Jaku­bo­wicz. Polecam!

12 lutego 2017|Biblioteka, Z życia szkoły|