Nagrody dla naszych uczennic

Z satys­fak­cją infor­mu­jemy, że 16 grud­nia 2016 r. Zuzanna Cze­kała i Julia Sydor, uczen­nice klasy IX Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, zostały uho­no­ro­wane Nagrodą Mia­sta Pozna­nia przy­zna­waną corocz­nie uczniom szkół gim­na­zjal­nych i lice­al­nych za wybitne osią­gnię­cia w nauce oraz suk­cesy naukowe, arty­styczne lub spor­towe. Dziew­częta śpie­wają w zespole AKRYWIMA pro­wa­dzo­nym przez p. Dorotę Woj­now­ską, z […]

20 grudnia 2016|Klasa IX, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Koncert dla Drużyny Szpiku

Kon­cert dla Dru­żyny Szpiku, dzia­ła­ją­cej na rzecz dzieci cho­rych onko­lo­gicz­nie. Chór Dziew­częcy rok­rocz­nie wspo­maga tego rodzaju akcje. W tym roku kon­cert zor­ga­ni­zo­wano w Betle­jem Poznań­skim na Placu Wol­no­ści w Poznaniu.

20 grudnia 2016|Chór dziewczęcy, Z życia szkoły|

Czytam sobie

Dnia 16.12.16 w kla­sie pierw­szej odbyła się lek­cja biblio­teczna zachę­ca­jąca do czy­ta­nia. Zaję­cia doty­czyły Syropu maga Abra­ka­bry W. Widłaka, bak­cyla czy­ta­nia i mocy wyobraźni. Ucznio­wie wypo­ży­czyli ze szkol­nej biblio­teki pierw­sze książki. Wszy­scy otrzy­mali pamiąt­kowe dyplomy i zakładki.
Bak­cyl czy­ta­nia został zła­pany.
 

19 grudnia 2016|Biblioteka|

Andrzejki

W dniu 29 listo­pada klasa II wybrała się do Świe­tlicy Cafe na gry i zabawy zwią­zane z imie­ni­nami Andrzeja.

8 grudnia 2016|Klasa II, Z życia szkoły|

Fabryka bombek

W dniu 1 grud­nia klasa II poje­chała na wycieczkę do Komor­nik i oko­lic Wolsz­tyna. Ucznio­wie zwie­dzili pocztę i drogę listów do adre­sa­tów, potem udali się do fabryki bom­bek, gdzie poznali taj­niki pro­duk­cji bom­bek i innych akce­so­riów świą­tecz­nych. W dro­dze powrot­nej klasa przy­wio­zła z lasu cho­inkę dla szkoły.

8 grudnia 2016|Klasa II, Z życia szkoły|

Mikołajki z Mazowszem

Z oka­zji miko­ła­jek wybra­li­śmy się do poznań­skiej Areny na kon­cert zespołu Mazow­sze. Usły­sze­li­śmy pie­śni z wielu regio­nów Pol­ski , pozna­li­śmy tańce oraz stroje ludowe.
To było udane wyjście.

8 grudnia 2016|Klasa VII, Z życia szkoły|

Wycieczka

1 grud­nia ucznio­wie uczest­ni­czyli w wycieczce auto­ka­ro­wej „Bombki, cho­inka, świą­teczne kartki”. W pocz­to­wej roz­dzielni  poznali drogę, jaką poko­nuje świą­teczna kartka, a następ­nie zwie­dzili zakład ozdób cho­in­ko­wych. Na zakoń­cze­nie udali się do szkółki leśnej, żeby wybrać kla­sową choinkę.

6 grudnia 2016|Klasa III, Z życia szkoły|

Spotkanie z panią Joanną Krzyżanek

W listo­pa­dzie odbyło się spo­tka­nie z panią Joanną Krzy­ża­nek autorką ksią­żek o Cecylce Kne­de­lek. W pierw­szej czę­ści pani Joanna opo­wie­działa dzie­ciom o Cecylce oraz o innych boha­te­rach, a póź­niej prze­pro­wa­dziła warsz­taty kuli­narne. Ucznio­wie robili słod­kiego misia z wafli, kremu cze­ko­la­do­wego i owo­ców. Na zakoń­cze­nie każde dziecko otrzy­mało auto­graf, a chętni mogli zaku­pić wybraną książkę.

 

5 grudnia 2016|Biblioteka, Klasa III, Z życia szkoły|

Biblioteka Raczyńskich – rodzinne czytanie

Na gru­dnio­wym spo­tka­niu akto­rzy Teatru mplusm prze­czy­tają frag­menty książki „Naj­pięk­niej­sze opo­wie­ści pod cho­inkę”. Te pełne cie­pła opo­wie­ści o cze­ka­niu na pierw­szą gwiazdkę, pre­zen­tach od losu oraz wyjąt­ko­wych ozdo­bach cho­in­ko­wych pozwolą poczuć kli­mat nad­cho­dzą­cych świąt oraz przy­po­mną o empa­tii, zro­zu­mie­niu i zwrócą uwagę na potrzeby dru­giego czło­wieka.
10 grud­nia, godzina 11.00, Al. Mar­cin­kow­skiego 23
Wstęp wolny

4 grudnia 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

Ciekawa wystawa w Zamku

Zachę­cam do odwie­dze­nia Cen­trum Kul­tury Zamek i obej­rze­nia wystawy prac Elż­biety Wasiu­czyń­skiej. Zoba­czymy ilu­stra­cje do serii ksią­żek o „Panu Kuleczce” autor­stwa Woj­cie­cha Widłaka oraz do wydaw­nic­twa „Baśnie Pol­skie. Cudowna Stu­dzienka” autor­stwa Joanny Papu­ziń­skiej.
Wystawa czynna do 11 grud­nia, wstęp wolny.

2 grudnia 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|