Światowy Dzień Misia

Z oka­zji Świa­to­wego Dnia Misia prze­pro­wa­dzono w kla­sie pierw­szej zaję­cia o Kubu­siu Puchatku. Prze­czy­ta­łam frag­ment książki. Następ­nie ucznio­wie ryso­wali, kolo­ro­wali misiowe posta­cie, słu­cha­jąc audio­bo­oka z Kubu­siem Puchat­kiem w wyko­na­niu J. Gajosa.
Wszyst­kim dzia­ła­niom przy­glą­dały się uko­chane misie, które dzieci przy­nio­sły tego dnia do szkoły.

28 listopada 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

Wyjście do Teatru Polskiego

Dnia 25.11.16 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Pol­skiego na przed­sta­wie­nie Drugi spek­takl.
To sztuka o  teatrze z innej per­spek­tywy, spe­cy­ficzny eks­pe­ry­ment teatralny, przed­sta­wie­nie balan­su­jące pomię­dzy spek­ta­klem a hap­pe­nin­giem.
Teatro­mani cze­kają na kolejne wyjście.

28 listopada 2016|Klasa IX, Klasa VII, Klasa VIII, Z życia szkoły|

Spotkanie z pisarką

W dniu 21 listo­pada odbyło się spo­tka­nie klasy II z pisarką – Joanną Krzy­ża­nek. Przed­sta­wiła ona swoje książki, które two­rzy dla naj­młod­szych czytelników.

28 listopada 2016|Biblioteka, Klasa II, Z życia szkoły|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016

25 listopada 2016|Zapytania ofertowe|

Spotkanie z pisarką J. Krzyżanek

Dnia 21 listo­pada 2016 r. gościła w naszej szkole p. Joanna Krzy­ża­nek. W kla­sie dru­giej prze­pro­wa­dziła warsz­taty o serii ksią­żek Kot Papla i … Ucznio­wie przy­go­to­wali z pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych misia. Po zaję­ciach dzieci mogły zaku­pić książki; każdy otrzy­mał autograf.

22 listopada 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

Lekcja biblioteczna

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Mie­siąca Biblio­tek Szkol­nych w kla­sie III odbyła się lek­cja biblio­teczna „Kuli­na­ria w języku – związki fra­ze­olo­giczne”. Na początku pani biblio­te­karka zapo­znała dzieci z książ­kami o tema­tyce kuli­nar­nej, a następ­nie prze­czy­tała opo­wia­da­nia doty­czące wybra­nych związ­ków fra­ze­olo­gicz­nych. W dal­szej czę­ści ucznio­wie w gru­pach pre­zen­to­wali scenki dar­mowe na temat wylo­so­wa­nego związku frazeologicznego.

22 listopada 2016|Klasa III, Z życia szkoły|

Chór Dziewczęcy PSChJK zdobył Pierwszą Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Lodziensis Cantat”

20 listo­pada b.r. Chór Dziew­częcy PSChJK zdo­był Pierw­szą Nagrodę na Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym „Lodzien­sis Can­tat”. Wiel­kie brawa i gra­tu­la­cje dla naszych wspa­nia­łych Dziew­czyn i ich zna­ko­mi­tej Dyry­gentki dr Doroty Woj­now­skiej.  Już za chwilę, bo w dniach 25–27 listo­pada, zespół kame­ralny AKRYWIMA (także pod kie­row­nic­twem nie­zmor­do­wa­nej dr Doroty Woj­now­skiej) rusza do Szcze­cina, by tam powal­czyć o […]

DZIEŃ PATRONA – 16.11.2016

W dniu 16.11.2016 r. w Auli Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zor­ga­ni­zo­wany został Dzień Patrona szkoły – Jerzego Kur­czew­skiego. Dzień ten – to data pierw­szego kon­certu har­cer­skiego zespołu „Minia­turka” , skła­da­ją­cego się począt­kowo z 12 chłop­ców, a powsta­łego w 1945 r.

Minia­turka” stała się zaląż­kiem powsta­nia Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, w kon­se­kwen­cji roz­woju Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej w […]

19 listopada 2016|Z życia szkoły|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

15 listopada 2016|Zapytania ofertowe|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016

15 listopada 2016|Zapytania ofertowe|