Wycieczka do Straży Pożarnej

W dniu 11,10.2016 Klasa II wybrała się przyj­rzeć, w jakich warun­kach i z jakim sprzę­tem mają do czy­nie­nia poznań­scy stra­żacy. Spo­tka­nie zawdzię­czamy p. Patrzy­kon­towi, który rów­nież jest stra­ża­kiem od 30 lat.

22 października 2016|Klasa II, Z życia szkoły|

Międzynarodowy Dzień Muzyki

W dniu 10 paź­dzier­nika odbyło się spo­tka­nie klasy II z panem Romu­al­dem Jędrasz­kiem – dudzia­rzem zwią­za­nym z Wiel­ko­pol­ską. Zaję­cia odbyły się dzięki uprzej­mo­ści p. Lisz­kow­skiej, za co cała klasa dziękuje.

21 października 2016|Klasa II, Z życia szkoły|

Międzynarodowy Dzień Bibliotek

W dniu 13 paź­dzier­nika klasa II brała udział w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez p. E. Jaskółkę – biblio­te­ka­rza szkol­nego. Tema­tem spo­tka­nia było two­rze­nie arty­stycz­nych ini­cja­łów do wybra­nych liter.

20 października 2016|Klasa II, Z życia szkoły|

Tajemnica biblioteki

Paź­dzier­nik jest Mię­dzy­na­ro­do­wym Mie­sią­cem Biblio­tek Szkol­nych.
Z tej oka­zji w kla­sie II prze­pro­wa­dzi­łam 13.10.16 lek­cję o książce M. Wid­marka Tajem­nica biblio­teki. Dzieci z zain­te­re­so­wa­niem słu­chały frag­mentu o zagi­nię­ciu sta­ro­druku, poznały histo­rię powsta­wa­nia książki w daw­nych wie­kach.
Na koniec ryso­wały ozdobne inicjały.

16 października 2016|Biblioteka, Klasa VII, Z życia szkoły|

Literacki Nobel– niespodzianka

Bob Dylan dostał Nagrodę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tury. Pio­sen­karz, poeta, kom­po­zy­tor, bard – to ikona współ­cze­snej kul­tury ame­ry­kań­skiej. Dostał Nobla za „stwo­rze­nie nowego, poetyc­kiego wyrazu wewnątrz całej ame­ry­kań­skiej tra­dy­cji muzycz­nej” – napi­sano w uzasadnieniu.

http://www.newsweek.pl/kultura/bob-dylan-laureatem-literackiej-nagrody-nobla-2016-kto-dostal-nobla-z-literatury,artykuly,398627,1.html

16 października 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

Zajęcia terenowe na Ostrowie Tumskim

Wczo­raj dzieci z klasy III uczest­ni­czyły w zaję­ciach tere­no­wych „Kiedy Poznań był gro­dem”. Dowie­działy się z jakich czę­ści skła­dał się gród, a także jak wyglą­dało życie codzienne jego miesz­kań­ców. Pro­wa­dząca zaję­cia przy­bli­żyła uczest­ni­kom postać Mieszka I oraz  opo­wie­działa o jego chrzcie.

13 października 2016|Klasa III, Z życia szkoły|

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

Dnia 30.09.2016r. w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chłopca. Z tej oka­zji ucznio­wie obda­ro­wani zostali słod­kimi nie­spo­dzian­kami. Dzień wcze­śniej 29 wrze­śnia prze­pro­wa­dzono gło­so­wa­nie wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca w szkole.

Wyniki ple­bi­scytu:

miej­sce I – Filip Jankowski

miej­sce II – Józef Biegański

miej­sce III – Fran­ci­szek Stęsik

Zwy­cięzcy otrzy­mali nagrody ufun­do­wane przez Samo­rząd Uczniowski.

Ser­decz­nie gratulujemy !

10 października 2016|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Wyjście do Teatru Nowego

Dnia 5.10.16 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Nowego na wie­czorny spek­takl pt. Obsłu­gi­wa­łem angiel­skiego króla.
Sztuka o losach Jana Dzie­cię bar­dzo się podo­bała. Dys­ku­to­wano o tajem­nicy ludz­kiego losu, roli przy­padku w życiu czło­wieka.
Teatro­mani już pla­nują kolejne wyjście.

8 października 2016|Klasa IX, Klasa VII, Klasa VIII, Z życia szkoły|

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego PSChJK

Wybory Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK

W dniach 05–07.09.2016r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego. Łącz­nie zgło­szono 8 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddały 124 osoby.
Wyniki:
p. Rado­sław Atras 76 gło­sów (61%)
p. Mag­da­lena Bie­law­ska 23 gło­sów (18%)
p. Agata Moskal 15 gło­sów (12%)
Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 25 gło­sów (9%)

Komi­sja licząca głosy:
Zuzanna Cze­kała
Bar­tło­miej Fali­szew­ski
Paweł Wój­cik
Pau­lina Brzozowska

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniowskiego […]

7 października 2016|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Wycieczka do Biskupina

We wrze­śniu ucznio­wie klasy III poje­chali na festyn arche­olo­giczny do Bisku­pina. Dzieci oglą­dały pokaz mody pra­dzie­jo­wej, a także walki wojów. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyła się insce­ni­za­cja chrztu Mieszka I. Chętni pró­bo­wali swo­ich sił w skrę­ca­niu liny czy lepie­niu misek z gliny. Na zakoń­cze­nie wizyty w osa­dzie można było spró­bo­wać pod­pło­myki – wypieku, spo­ży­wa­nego przez miesz­kań­ców dawnego […]

6 października 2016|Klasa III, Z życia szkoły|