Dzień Chłopca

Dzień Chłopca
Z oka­zji Dnia Chłopca klasa siódma wybrała się do kina Char­lie& Mon­roe na film Boska Flo­rence.
Obej­rze­li­śmy kome­dię o naj­gor­szej śpie­waczce świata (w tej roli genialna Meryl Streep) i pozna­li­śmy kino stu­dyjne.
To było udane wyjście.

30 września 2016|Klasa VII, Z życia szkoły|

Światowy Dzień Muzyki z Szymborską u Raczyńskich

Biblio­teka Raczyń­skich dnia 1 paź­dzier­nika 2016 o godz. 18.00 i 20.00 orga­ni­zuje cie­kawy kon­cert. Pole­cam. Wstęp za oka­za­niem bez­płat­nych zapro­szeń (odbiór w Biblio­tece Raczyń­skich od 26 września).

26 września 2016|Biblioteka|

Chór Dziewczęcy w koncercie z muzyką zespołu Pink Floyd!

Chór Dziew­częcy PSChJK wystąpi w nie­zwy­kłym kon­cer­cie z kul­tową muzyką zespołu Pink Floyd!

13 września 2016|Chór dziewczęcy, Z życia szkoły|

Msza św. z okazji nowego roku szkolnego PSChJK oraz w 21 rocznice śmierci profesora Jerzego Kurczewskiego

Msza święta z oka­zji nowego roku szkol­nego PSChJK oraz w 21 rocz­nice śmierci pro­fe­sora Jerzego Kur­czew­skiego zosta­nie odpra­wiona w pią­tek 9.09.2016 w kościele pw. św. Fran­ciszka z Asyżu w Pozna­niu przy Placu Bernardyńskim.

7 września 2016|Z życia szkoły|

Witam w nowym roku szkolnym 2016/17

Minęły już emo­cje zwią­zane z koń­cem waka­cji i począt­kiem roku szkol­nego.
Czy­tel­ni­ków, uczniów i nauczy­cieli, zapra­szam serdecznie!

2 września 2016|Biblioteka|