Informacje o konkursie „NAJŁADNIEJSZA SALA LEKCYJNA

23 czerwca 2016|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Lekcje przyrody w Palmiarni

Nasi ucznio­wie mieli oka­zję poznać życie orga­ni­zmów róż­nych stref kli­ma­tycz­nych. Wybra­li­śmy się do Pal­miarni: klasa IV w dniu 14 czerwca 2016 r. pod opieką p. Rado­sława Atrasa, a 15 czerwca klasa V pod opieką p. Agaty Moskal. Opie­ku­nem klas była rów­nież p. Jolanta Gątar­ska, która zor­ga­ni­zo­wała obie wycieczki. Dzięki naszym prze­wod­nicz­kom, paniom opro­wa­dza­ją­cym nas po […]

15 czerwca 2016|Klasa IV, Klasa V|

Biblioteka Raczyńskich – rodzinne czytanie

Już w waka­cyj­nym nastroju Biblio­teka Raczyń­skich zapra­sza na Rodzinne czy­ta­nie, któ­rego boha­terką będzie naj­sil­niej­sza dziew­czynka świata, Pippi Lang­strumpf.  Walki z reki­nami, poszu­ki­wa­nie pereł oraz wesołe zabawy z dziećmi z wyspy Kurre Kurre Dutt  to tylko kilka przy­gód, które przy­po­mną akto­rzy Teatru mplusm.

 

6 czerwca 2016|Biblioteka|

Zaproszenie na Koncert

Ser­decz­nie zapra­szamy na kon­cert, któ­rym koń­czymy bie­żący sezon arty­styczny Szkoły Chó­ral­nej i Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego.
Tym razem pro­po­nu­jemy Pań­stwu muzykę mistrzów baroku — Pur­cella, Vival­diego i Haen­dla w wyko­na­niu naszych uczniów oraz Orkie­stry Baro­ko­wej Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Muzycz­nej I i II stop­nia im. K. Lipiń­skiego w Lubli­nie.
Pro­gram kon­certu oraz inne szcze­gó­łowe infor­ma­cje znaj­dzie­cie Pań­stwo na plakacie.

Kon­cert odbędzie […]

5 czerwca 2016|Z życia szkoły|