Warsztaty z Zakamarkami

Dnia 17.05.2016 r. gościł w naszej szkole p. M. Gło­wiń­ski — przed­sta­wi­ciel wydaw­nic­twa Zaka­marki. Z klasą 1. roz­ma­wiał o uwiel­bia­nej przez dzieci serii Biuro detek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai. W kla­sie 5. prze­pro­wa­dził zaję­cia o książce z serii filo­zo­ficz­nej pt. Życie, co to takiego? Spo­tka­nia były cie­kawe, ucznio­wie aktyw­nie uczest­ni­czyli w zaję­ciach. Na zakoń­cze­nie można było […]

24 maja 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

Spotkanie z ilustratorką książek

Dnia 5 maja 2016 r. gościła w naszej szkole p. E. Krygowska-Butlewska ilu­stra­torka ksią­żek, wła­ści­cielka wydaw­nic­twa Mila. W kla­sie czwar­tej prze­pro­wa­dziła warsz­taty o powsta­wa­niu książki (od szkicu do druku, skła­da­nia i sprze­daży). W auli dla klas 3–6 odbyły się zaję­cia literacko-plastyczne o twór­czo­ści poznań­skiej poetki E. Waśniow­skiej. Po zaję­ciach dzieci mogły zaku­pić książki; każdy otrzymał […]

20 maja 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

VI Warsztaty Chóralne zakończone!

W dniu 6 maja 2016 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbyła się kolejna, VI już edy­cja Warsz­ta­tów Chó­ral­nych „Chó­ralne abe­ca­dło”.
VI edy­cja wzbu­dziła jak zwy­kle sze­ro­kie zain­te­re­so­wa­nie. Przy­byli dyry­genci nie tylko z Pozna­nia, Wiel­ko­pol­ski ( Kościan, Kalisz, Koście­rzyna, Ple­szew, Słupca, Pamiąt­kowo, Zło­towa, Zbą­szyń, Suchy Las ), ale także Opola, Gdań­ska, Pucka, Byd­gosz­czy, War­szawy, Wrocławia, […]

Biblioteczne klejdry

Pole­cam serię Spi­rit Ani­mals i tom 1. – Zwie­rzo­du­chy B. Mulla. Czworo Pole­głych, czworo wybrań­ców. W dniu jede­na­stych ime­nin wszyst­kie dzieci w Erdas przyj­mują nek­tar Ninani, aby spraw­dzić, czy uda im się przy­znać zwie­rzo­du­cha. Tej czwórce udaje się przy­znać Czworo Pole­głych, co uzna­wano za nie­moż­liwe. Czy będzie wojna? Jak zakoń­czą się poszu­ki­wa­nia? Teraz muszą […]

5 maja 2016|Biblioteka|

Biblioteka Raczyńskich — wystawa

Zachę­cam do odwie­dze­nia Biblio­teki Raczyń­skich i obej­rze­nia wystawy E. Krygowskiej-Butlewskiej Inspi­ru­jące ilu­stra­cje. Wystawa czynna do 4 czerwca.

5 maja 2016|Biblioteka|